Категория: Забавление

Увле­ка­тел­но пъте­шес­т­вие с неве­ро­ят­но забав­на­та кни­га на Ерик Уай­нър през прос­т­ран­с­т­во­то и веко­ве­те в тър­се­не на мес­та­та, къде­то се раж­да гени­ят.

Хели Лак­со­нен, коя­то е най-попу­ляр­на­та фин­лан­д­с­ка пое­те­са и неве­ро­я­тен образ, ще посе­ти два гра­да в Бъл­га­рия!

Чуде­сен дебю­тен албум на една автен­тич­на гру­па, коя­то е мно­го над прос­то автен­тич­но­то