Хели идва!

Хели идва!

(без кравата си, защото за нея не можахме да осигурим

самолетен билет)

 

Пристига поетеса, която в страната си е със статут на рок звезда и събира хиляди зрители на представянията на своите книги. Пристига поетеса, чиито книги се продават в тиражи от стотици хиляди в една страна, голяма колкото България.

Дали всичко е само в езика, или се дължи на артистичните й качества, или пък има нещо друго в нея, което е причина за огромния й успех?

Съвсем скоро ще разберем.

Очакваме ви през септември на срещите с нея в

София на 14.09 от 18:30 в “Перото”

и във Велико Търново на 15.09. от 17:30 в Лапидариума

Ще бъде незабравимо!

За тези, кои­то не успя­ха да си купят кни­га­та, ще има нов тираж.

 


Коя е Хели Лаксонен?

Сама­та тя каз­ва: „Не пра­вя раз­ли­ка меж­ду себе си и ябъл­ко­во дръв­че.“ В дру­го интер­вю тя спо­де­ля, че про­я­вя­ва афи­ни­тет към кра­ви­те, но се ста­рае да раз­би­ра окол­ни­те по човеш­ки. Живее в ста­ра, сто­го­диш­на къща без теле­ви­зор в Лапи, про­вин­ци­я­та на Рау­ма, къде­то се чув­с­т­ва най-бли­зо до при­ро­да­та и диа­лек­та си.
Роде­на е в град Тур­ку, Юго­за­пад­на Фин­лан­дия. По обра­зо­ва­ние е магис­тър по фило­со­фия, а понас­то­я­щем е най-про­чу­та­та и наг­раж­да­ва­на пое­те­са във Фин­лан­дия.


Какво е “Крава и бреза”?

Малък сбор­ник със 70 сти­хот­во­ре­ния, изб­ра­ни от пет сти­хос­бир­ки на Хели Лак­со­нен. И едно неиз­да­ва­но досе­га сти­хот­во­ре­ние като пода­рък към бъл­гар­с­ки­те чита­те­ли.
В сво­е­то пое­ти­чес­ко твор­чес­т­во Хели Лак­со­нен съче­та­ва ели­тар­на­та и попу­ляр­на­та лите­ра­ту­ра, а вся­ко сти­хот­во­ре­ние про­бяг­ва през раз­лич­ни­те регис­т­ри на комич­но­то и иро­нич­но­то.
Като се при­ба­ви и това, че тя пише на диа­лект, зада­ча­та да се пре­ве­де така­ва пое­зия ста­ва уни­кал­но труд­на.
Но също така уни­кал­ни­ят екип — пре­во­дач­ка­та Роси­ца Цве­та­но­ва и пое­та Марин Бода­ков – се е спра­вил по един чуде­сен начин.
При­ба­вя­ме прек­рас­ни­те илюс­т­ра­ции на Сил­вия Кало­я­но­ва (съв­сем нас­ко­ро полу­чи­ла наг­ра­да за най-добър илюс­т­ра­тор на Бъл­га­рия) и полу­ча­ва­ме кни­га, как­ва­то мно­го ряд­ко може да се срещ­не. Не само у нас.

Ето, раз­г­ле­дай­те някол­ко стра­ни­ци, уве­ре­те се сами:

 

Искам да си купя тази кни­га

Няколко снимки на Хели

Има я дори про­чу­та­та ù кра­ва – на сним­ка­та Хели е пред къща­та си, съв­сем мънич­ка на заден план.


Как се прави нещо, което никой не е правил?

(Чуй­те интер­вю­то по БНР с

Роси Цве­та­но­ва

и Марин Бода­ков,

пре­во­да­чи­те на кни­га­та)

marin

Интер­вю по БНР с Роси Цве­та­но­ва и Марин Бода­ков

Неподражаемото лекарство на поезията

Тези сти­хо­ве са лекар­с­т­во — каз­ва Яни­ца Раде­ва в ста­ти­я­та си за в-к “Кул­ту­ра”.
…Лекар­с­т­во­то като облек­ча­ва­не, оле­ко­тя­ва­не и дори въз­с­та­но­вя­на­не от бре­ме­то на стра­да­ни­е­то, пог­реш­ни­те рав­нос­мет­ки, тъга­та и мелан­хо­ли­я­та. На мес­та с иро­ния, на дру­ги – като че ли със заре­ян в бре­зи­те пог­лед, или като леко погал­ва­не по гла­ва­та – пое­зи­я­та от сбор­ни­ка „Кра­ва и бре­за“ наис­ти­на е раз­лич­на по един неп­род­ра­жа­ем начин…

На друго място в мрежата се казва:

… В „Кра­ва и бре­за” всич­ко си е на мяс­то­то. В „Кра­ва и бре­за” ми е доб­ре.
Не си мис­ле­те, че е само смях и весел­ба, не, пла­че се, но пак е свет­ло, общо­то усе­ща­не е за свет­лин­ка отвът­ре. Може би защо­то в сти­хот­во­ре­ни­я­та има прох­ла­да, при­ро­да, пти­ци, къщи, вла­ко­ве, кои­то пъту­ват меж­ду боро­ве и смър­чо­ве. Има и смърт, има и любов, коя­то вече я няма, и двой­ки, кои­то се раз­па­дат… но всич­ко това е впи­са­но в при­ро­да­та и зву­чи здра­во, естес­т­ве­но, пъл­но с надеж­да…

И още:

… Пре­по­ръч­вам още „Кра­ва и бре­за” на Хели Лак­со­нен. Ето, сти­хос­бир­ка от нов автор, непоз­нат до сега по наши­те земи. Свет­ла, жиз­не­ра­дос­т­на, шан­та­ва пое­зия, пра­ви как­во­то си иска с думи­те, с логи­ка­та… четеш и ти е свет­ло. Не че теми­те са все весе­ли. Но на тебе ти е свет­ло и това си е!

Ето какво отговаря Нева Мичева на въпроса

Коя книга би дала на най добрия си приятел да прочете?”

– Кра­ва и бре­за на фин­лан­д­с­ка­та пое­те­са Хели Лак­со­нен. Даже съм я пре­по­ръ­ча­ла вече на най-близ­ки­те си при­я­те­ли, с един от кои­то нас­ко­ро в гора­та при­пя­вах­ме ред от ней­но сти­хот­во­ре­ние, кой­то гла­си: “Не оклюм­вай, мар­мот!”

Гос­ту­ва­не­то на Хели Лак­со­нен е орга­ни­зи­ра­но с под­к­ре­па­та на

finnish-literature-exchange-12


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *