В кни­га­та на проф. Стю­арт Дай­мънд е раз­ра­бо­тен уни­вер­са­лен модел за воде­не на пре­го­во­ри, с кой­то ще полу­чи­те пове­че във вся­ка ситу­а­ция