Пое­тич­на­та изпо­вед на попу­ляр­на­та румън­с­ка пое­те­са

Увле­ка­тел­но пъте­шес­т­вие с неве­ро­ят­но забав­на­та кни­га на Ерик Уай­нър през прос­т­ран­с­т­во­то и веко­ве­те в тър­се­не на мес­та­та, къде­то се раж­да гени­ят.