Не искате да мислите? Тогава сте наказани!

Ако не искаш да мис­лиш, си фана­тик.
Ако не можеш да мис­лиш, си иди­от.
Ако не се осме­ля­ваш да мис­лиш, си роб!

 

Хайде да помислим!

Осме­ле­те се да помис­ли­те вед­нъж без страс­ти и емо­ции.
Аз не съм поли­тик, не съм ико­но­мист, прос­то видях фак­ти­те, осъз­нах как­во ста­ва и помис­лих как­во ще ста­не след това.
Опи­тай­те и вие, това е изк­лю­чи­тел­но важ­но за вас, за деца­та ви и за стра­на­та ни сега! Точ­но сега!

Ето схе­ма­та:
ГЕРБ изгу­би пър­вия тур. Митът за непо­бе­ди­мост­та е раз­ру­шен. Край на ера­та! Ура!
След­ва загу­ба на вто­рия тур.
Нови­ят пре­зи­дент е ката­ли­за­тор за пред­с­роч­ни избо­ри.
ГЕРБ губи отно­во.
На власт идва… КОЙ?

#КОЙ — ето кой.

Не е тол­ко­ва страш­но, че отно­во ще оме­тат всич­ко, кое­то видят, и ще изт­ръс­кат джо­бо­ве­те на всич­ки ни. Това вече сме го игра­ли някол­ко пъти с идва­не­то на БСП на власт. Поли­ти­чес­ки­те им фали­ти вина­ги озна­ча­ват финан­со­ви фали­ти за Бъл­га­рия.

По-страш­но е, че ще ни зав­ле­кат към Азия и не се знае дали няко­га ще можем да се вър­нем в Евро­па.

Но най-страш­но­то от всич­ко е, че “инте­ли­ген­т­ни­те хора са тъпи”, как­то се изра­зи вче­ра едно моми­че (защо­то тия с основ­но обра­зо­ва­ние гла­су­ват под строй, а инте­ли­ген­т­ни­те се чешат по гла­ви­те и мъд­ру­ват дали да го нап­ра­вят).
Ако наис­ти­на е така, прос­то няма никак­ва надеж­да.

Зае­ли въз­ви­ше­ни­те си инте­ли­ген­т­с­ки пози, те оста­ват висо­ко над тези поли­ти­чес­ки глу­пос­ти.
Гла­су­ва­ха за Трай­чо, за да пока­жат пътя към сво­бо­да­та, и след това нищо не ги инте­ре­су­ва.
И не виж­дат, че един­с­т­ве­ни­ят път да оста­нем в Евро­па е надяс­но. Че един­с­т­ве­ни­те евро­пейс­ки ори­ен­ти­ра­ни поли­ти­чес­ки сили са ГЕРБ и Рефор­ма­то­ри­те. Освен тях има­ме чети­ри про­рус­ки и две про­тур­с­ки.
Не осъз­на­ват, че цяла­та коа­ли­ция сре­щу ГЕРБ се със­тои от хищ­ни­ци, нася­да­ли в кръг око­ло огъ­ня, кои­то чакат да ни свър­шат съч­ки­те, лиги­те им текат и се гот­вят да оглоз­гат всич­ко, кога­то огъ­нят угас­не?


Не виж­дат, че т.нар. соци­а­лис­ти (соци­а­лис­ти, да бе — по-смеш­но нещо не съм чувал) са се съю­зи­ли с дру­ги­те, кои­то ни тег­лят към Азия. Че цел­та на всич­ки е най-пос­ле кре­пост­та да пад­не, пък пос­ле ще се раз­бе­рат кой как­во и накъ­де ще отмък­не — към Тур­ция, към Русия, откъ­де да знам, може и към Мон­го­лия.


Не виж­дат ли зад бив­шия гене­рал (дезер­тьор, кой­то леп­на тако­ва пет­но на Бъл­га­рия пред съюз­ни­ци­те ни) обра­за на Доган, а над всич­ки тях Пеев­с­ки? Пък този Румен ли е, Рама­дан ли е, има наг­лост­та да гово­ри и за чест? Не се ли замис­ля­те защо БСП не зас­та­ва зад този кан­ди­дат, а го под­к­ре­пя? Защо­то не е техен, зато­ва. И раз­чи­тат да се измък­нат с този аргу­мент, кога­то това ста­не ясно и на деца­та.

Ако иска­те да се нари­ча­те инте­ли­ген­т­ни хора, бра­тя мои, нап­ра­ве­те уси­лие, инфор­ми­рай­те се и взе­ме­те точ­но тако­ва — инфор­ми­ра­но реше­ние, като обмис­ли­те без емо­ции всич­ко.

Отво­ре­те сай­та на Меж­ду­на­род­ния валу­тен фонд, на кой­то изоб­що не му пука кой е на власт тук, а само как се спра­вя ико­но­ми­чес­ки. И ще види­те, че ико­но­ми­чес­ки Бъл­га­рия е в чудес­но със­то­я­ние. Рас­теж вся­ка годи­на с 3% при прог­но­за 1.6% (в шес­ти­ца­та на Евро­па). Най-доб­ро съот­но­ше­ние дълг-БВП от всич­ки­те ни съсе­ди. За дъл­гът въп­ро­сът е мно­го инте­ре­сен, нали си спом­ня­те рева на БСП за двай­сет­те мили­ар­да? Сега зна­е­те ли защо мъл­чат? Защо­то има­ме най-голя­мо­то спа­да­не на дъл­га как­то отно­си­тел­но, така и номи­нал­но, осо­бе­но по линия на деле­въ­ри­дж, за всич­ки годи­ни на пре­хо­да. А нет­ния дълг по линия на дър­жав­но управ­ле­ние е 7 мили­ар­да, т.е. по-мал­ко от ниво­то на 1990 г. Ико­но­ми­ка­та вър­ви с невиж­да­ни от 2008 г. (нача­ло­то на кри­за­та) тем­по­ве. Ами прос­ти­ят при­мер е, че Бори­сов нас­ле­ди от Оре­шар­с­ки 2.5 мили­ар­да дуп­ка, плюс КТБ, плюс Беле­не, а сега въп­ре­ки всич­ко има­ме 3 мили­ар­да изли­шък. Този изли­шък да не е пад­нал от небе­то? Това ста­ва с рабо­та.

Как­во точ­но искат да про­ме­нят т.нар. соци­а­лис­ти? С кое ста­тук­во искат да се борят? Че то за това ста­тук­во зна­е­те ли кол­ко дър­жа­ви ни завиж­дат?
Не, те прос­то искат да изла­пат това, кое­то ста­тук­во­то е оси­гу­ри­ло, и най-вече евро­пейс­кия поч­ти мили­ард, кой­то идва дого­ди­на. За това е игра­та им, зато­ва тол­ко­ва са се нас­тър­ви­ли. Прос­то е. Инвес­ти­раш някол­ко пре­диз­бор­ни мили­о­на да излъ­жеш глу­па­ци­те и пече­лиш някол­ко сто­ти­ци мили­о­на, пък може и мили­ард.

Ще каже­те — мак­ро­рам­ка­та е едно, но на инди­ви­ду­ал­но ниво има мно­го как­во да се желае, осо­бе­но при хора­та с нис­ки дохо­ди. Така е.
Но на въп­ро­са дали не може вед­на­га да се подоб­ри ряз­ко соци­ал­но­то поло­же­ние, ще дос­тиг­не­те неми­ну­е­мо до отго­во­ра, че е задъл­жи­тел­но пър­во да се подоб­ри общо­то, рам­ка­та, за да започ­не подоб­ря­ва­не на след­с­т­ви­е­то от нея, на детай­ли­те.
За това дори не са нуж­ни вън­ш­ни източ­ни­ци и кой знае как­ви изс­лед­ва­ния, а мал­ко здрав разум.
Все пак, нали не под­реж­да­те мебе­ли и кар­ти­ни в нова­та си къща, пре­ди да сте завър­ши­ли пок­ри­ва и да сте сло­жи­ли дог­ра­ма­та?
Всич­ки еле­мен­ти на ико­но­ми­ка­та в наци­о­на­лен мащаб тряб­ва да рабо­тят ста­бил­но, за да има дос­та­тъч­но отчис­ле­ния за соци­ал­ни­те раз­хо­ди.
А и стъп­ки към тако­ва подоб­ре­ние има, макар и не тол­ко­ва мащаб­ни. Но ги има. Пен­сии, зап­ла­ти на някои гру­пи, облек­че­ния и т.н.

Така че, неща­та се дви­жат в пра­вил­на­та посо­ка, с греш­ки, с проб­ле­ми, но вър­вят накъ­де­то тряб­ва. Пред­с­та­ве­те си как­во ще ста­не, ако изпад­нем пак в рево­лю­ци­он­на ситу­а­ция? Ще се вър­нем десет годи­ни назад, това ще ста­не. И не съм сигу­рен, че изоб­що ще можем да се изп­ра­вим отно­во.

Не го ли виж­да­те?

Не го ли раз­би­ра­те?

Да, ГЕРБ пра­вят мно­го греш­ки (обик­но­ве­но си ги приз­на­ват). Да, има хора в пар­ти­я­та, кои­то не са чита­ви.
Но! ГЕРБ са ЕДИНСТВЕНИТЕ, кои­то се опит­ват да пра­вят нещо и го пра­вят.
Вина­ги съм сим­па­ти­зи­рал на сини­те, от само­то нача­ло, но видях­ме докъ­де се стиг­на при тях, по-точ­но до оста­тъ­ци­те от тях. Пъл­на импо­тен­т­ност.

А в също­то вре­ме Бори­сов, въп­ре­ки преч­ки­те, съп­ро­ти­ва­та и подиг­рав­ки­те устоя на всич­ко и про­дъл­жи да строи магис­т­ра­ли. С упо­ри­тост и реши­тел­ност.
“Асфал­тът не се яде.” Така ли?
Яде се, и още как. Три годи­ни след завър­ш­ва­не­то на “Тра­кия” Южна Бъл­га­рия дър­па на Север­на с над 10% ико­но­ми­чес­ки ръст годиш­но. Виж­те Бур­гас. Да сте чува­ли за ико­но­ми­чес­ка зона “Тра­кия” край Плов­див, коя­то изник­на бла­го­да­ре­ние на магис­т­ра­ла­та? За инвес­ти­ци­и­те на све­тов­ни­те фир­ми там, кои­то наб­ли­жа­ват мили­ард, и за тър­се­не­то на работ­на ръка, коя­то фир­ми­те карат чак от Смо­лян­с­ко! За един соб­с­т­ве­ник на ками­он магис­т­ра­ла­та озна­ча­ва десет­ки хиля­ди лева при­ход в пове­че годиш­но. Как­то и за про­из­во­ди­те­ли­те, чии­то сто­ки той тран­с­пор­ти­ра. И т.н.
Това не е ли дъл­гос­роч­на визия? Глу­па­во ли ви се стру­ва? Бори­сов, за раз­ли­ка от мно­го дру­ги, е осъз­нал, че пъти­ща­та са кръ­во­нос­на­та сис­те­ма на стра­на­та. И дейс­т­ва.

И нак­рая да ви попи­там:
Вие заб­ра­вих­те ли, че сме пар­ла­мен­тар­на репуб­ли­ка?
Че пос­тът пред­се­да­тел на Народ­но­то съб­ра­ние е един от три­те най-висо­ки в стра­на­та?
Защо не изли­вах­те тоно­ве­те помия кога­то Цаче­ва ста­на пред­се­да­тел за пър­ви път. А за вто­ри?
С как­во точ­но Рама­дан Радев е по-под­хо­дящ? Има опит? Юри­ди­чес­ка под­го­тов­ка? Поз­на­ват го по све­та?
Про­дъл­же­те въп­ро­си­те сами, лес­но ще си отго­во­ри­те.
Аз лич­но ще се чув­с­т­вам омер­зен да ме пред­с­тав­ля­ва човек, кой­то пуб­лич­но си е плюл на сура­та, но след като си е приб­рал парич­ки­те. И кой­то е де фак­то за вое­нен съд след пре­да­тел­с­т­во­то, кое­то извър­ши.
А за Цец­ка не съм чул да е заме­се­на в няка­къв кон­ф­ликт или скан­дал, да не се е спра­ви­ла с нещо в пар­ла­мен­та.

Да, пре­зи­ден­тът тряб­ва да е над­пар­ти­ен, но не е ли по-доб­ре да изпо­вяд­ва същи­те евро­пейс­ки и евро­ат­лан­ти­чес­ки цен­нос­ти като пре­ми­е­ра? Орел, рак и щука по-добър вари­ант ли е?

Исти­на­та е, че ГЕРБ допус­на мно­го греш­ки при тези избо­ри. Вече си полу­чи­ха нака­за­ни­е­то, дано си нап­ра­вят изво­ди­те.
Но ако ние гла­су­ва­ме на вто­рия тур напук и поз­во­лим връх да взе­мат про­тив­ни­ци­те на евро­пейс­ко­то ни раз­ви­тие, ще бъдем нака­за­ни ние. И то жес­то­ко.

МИСЛЕТЕ!
СЕГА!

Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *