Наше момче очаква Нобел, засега получава шишарка!

От Буе­нос Айрес прис­тиг­на прек­рас­на вест: наши­ят автор и скъп при­я­тел Мир­ча Кар­та­рес­ку полу­чи изк­лю­чи­тел­но прес­тиж­на­та наг­ра­да за лите­ра­ту­ра Formentor за 2018 годи­на!!!
Жури­то, кое­то този път засе­да­ва­ше в Аржен­ти­на, под­чер­та в моти­ви­те си „изк­лю­чи­тел­на­та раз­каз­ва­чес­ка мощ“ и „неве­ро­ят­но­то поз­на­ва­не на общо­чо­веш­ка­та биб­ли­о­те­ка“ на Мир­ча Кар­та­рес­ку.
Раз­би­ра се, наг­ра­да­та е прид­ру­же­на от скром­на парич­на сума (50 000 евро), но цен­ност­та й не е в това, а в наис­ти­на неве­ро­ят­ния прес­тиж, кой­то има. Ето защо:
Гру­па­та Formentor е съз­да­де­на на един колок­ви­ум за съв­ре­мен­на лите­ра­ту­ра, орга­ни­зи­ран през 1960 г. в Майор­ка от голе­мия испан­с­ки поет Кар­лос Барал, кой­то е и зна­чим изда­тел. На него при­със­т­ват най-рено­ми­ра­ни­те изда­тел­с­т­ва от САЩ, Ита­лия, Вели­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния и Испа­ния. Впос­лед­с­т­вие се при­съ­е­ди­ня­ват още изда­те­ли от поч­ти цял свят.
Учас­т­ни­ци­те в колок­ви­у­ма сти­гат до мно­го важ­ни реше­ния – те си пос­та­вят за цел да про­ме­нят роля­та на изда­те­ля в съв­ре­мен­ния свят „от комер­си­а­лен пред­п­ри­е­мач към пио­нер в есте­ти­ка­та“, и учре­дя­ват меж­ду­на­род­на­та наг­ра­да Formentor. Носи­те­ли­те й се изби­рат от жури, със­та­ве­но от лите­ра­тур­ни спе­ци­а­лис­ти, писа­те­ли и изда­те­ли, кои­то оце­ня­ват пре­ди всич­ко качес­т­ва­та на авто­ра и про­из­ве­де­ни­я­та му. Вотът е таен, а струк­ту­ра­та на про­це­са на оце­ня­ва­не е съща­та като при Нобе­ло­ва­та наг­ра­да.


Носи­те­ли на Formentor са били Саму­ел Бекет, Хор­хе Луис Бор­хес, Хен­ри Милър, Ната­ли Сарот, Але­хо Кар­пен­ти­ер, Кар­лос Фуен­тес…

Инте­ре­сен факт е, че още в нача­ло­то ген. Фран­ко осъж­да наг­ра­да­та като инте­лек­ту­ал­но диси­ден­т­с­т­во сре­щу режи­ма и заб­ра­ня­ва про­я­ви­те, свър­за­ни с нея, да се про­веж­дат на испан­с­ка тери­то­рия.
Но това е исто­рия. А тази годи­на жури­то завър­ш­ва акта, с кой­то се дава наг­ра­да­та “Formentor de las letras 2018”, с цитат от самия Кар­та­рес­ку,: „Искам само да раз­к­рия реал­ност­та, да отво­ря вра­ти­те на лаби­рин­ти, кои­то не могат да се раз­к­ри­ят, и да пиша, дори да не е оста­нал нито един чита­тел на све­та“.

Испан­с­ки­ят сед­мич­ник El Cultural, при­ло­же­ние на El Mundo, кой­то пър­ви съоб­щи нови­на­та, се при­съ­е­ди­ня­ва към мне­ни­е­то на мно­зи­на, че Мир­ча Кар­та­рес­ку, най-зна­чи­ми­ят и най-попу­ля­рен румън­с­ки писа­тел днес, най-веро­ят­но ще е пър­ви­ят носи­тел на Нобе­ло­ва наг­ра­да за лите­ра­ту­ра от Румъ­ния.
Ние също се рад­ва­ме да спо­де­лим, че е на фина­ла пре­во­дът на бъл­гар­с­ки език на „Соле­но­ид“ – най-нова­та кни­га на Мир­ча Кар­та­рес­ку. Той е дело на  Иван Стан­ков и ще изле­зе във “Фабер” през май. През есен­та също при нас ще изле­зе и едно мно­го инте­рес­но изс­лед­ва­не на Кар­та­рес­ку – „Румън­с­ки­ят пос­т­мо­дер­ни­зъм“ (това е всъщ­ност него­ва­та док­тор­с­ка дисер­та­ция).

А дока­то изля­зат нови­те заг­ла­вия от Мир­ча във „Фабер“, тези от вас, кои­то още не са вли­за­ли в неве­ро­ят­ния свят на Кар­та­рес­ку, могат да се срещ­нат с него в кни­ги­те му:

 

Кол­ко­то до заг­ла­ви­е­то в стил „24 часа“, то раз­би­ра се, е про­во­ка­ция. Макар и тол­ко­ва сери­о­зен автор, Мир­ча при­те­жа­ва прек­рас­но чув­с­т­во за хумор и съм сигу­рен, че ще оце­ни шега­та.
Нари­чам го „наше мом­че“, защо­то деди­те му по май­чи­на линия са пре­сел­ни­ци от Бъл­га­рия. Той дори знае някол­ко важ­ни думи като „бани­ца“ и „меки­ца“, кои­то е нау­чил от баба си.
А ста­ту­ет­ка­та, коя­то прид­ру­жа­ва наг­ра­да­та Formentor, е с фор­ма­та на шишар­ка. За иде­я­та, вло­же­на в нея, се досе­ща­те и сами.

Ней­ко Ген­чев

(На сним­ка­та е нос Фор­мен­тор в Майор­ка, на кого­то е кръс­те­на наг­ра­да­та. Какъв сим­вол!)

Мир­ча Кар­та­рес­ку е поет, рома­нист, лите­ра­ту­рен кри­тик и жур­на­лист, член на Съю­за на румън­с­ки­те писа­те­ли, румън­с­кия ПЕН клуб и Евро­пейс­кия кул­ту­рен пар­ла­мент. Пуб­ли­ку­вал е над 30 кни­ги, пре­ве­де­ни на 23 ези­ка. Спе­че­лил е най-важ­ни­те румън­с­ки лите­ра­тур­ни наг­ра­ди и мно­го меж­ду­на­род­ни, като Лайп­циг­с­ка­та пана­ир­на наг­ра­да, Лите­ра­тур­на­та наг­ра­да на Кама­ра­та на кул­ту­ри­те в Бер­лин, Авс­т­рийс­ка­та дър­жав­на наг­ра­да за евро­пейс­ка лите­ра­ту­ра, Наг­ра­да­та “Гре­гор фон Резо­ри” и наг­ра­да­та “Томас Ман”. Лите­ра­тур­на­та кри­ти­ка го смя­та за най-важ­ния румън­с­ки писа­тел днес. Той е и най-попу­ляр­ни­ят румън­с­ки писа­тел как­то в роди­на­та си, така и в чуж­би­на.

Проф. Иван Стан­ков не само е приз­нат за най-доб­рия пре­во­дач на Кар­та­рес­ку в све­та от самия автор, но е и носи­тел на дър­жав­но румън­с­ко отли­чие за изк­лю­чи­тел­ни­те си пос­ти­же­ния в пре­во­да. Спо­ред него „Соле­но­ид“ е най-доб­ра­та кни­га, напи­са­на от Мир­ча Кар­та­рес­ку досе­га. Няма­ме осно­ва­ния да не му вяр­ва­ме.
И ще очак­ва­ме „Соле­но­ид“ с нетър­пе­ние.

 

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *