За Фабер

Пра­вим всич­ко по сили­те си да под­дър­жа­ме огън­че­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра живо вече 20 годи­ни. Опит­ва­ме се не само да при­е­мем иск­ра­та от наши­те авто­ри, но и да я пре­да­дем на наши­те чита­те­ли още по-жива…

2600 соб­с­т­ве­ни и над 8000 поръч­ко­ви заг­ла­вия, мили­о­ни стра­ни­ци, под­гот­ве­ни и отпе­ча­та­ни за коле­ги изда­те­ли, за дър­жав­ни инс­ти­ту­ции, музеи, кор­по­ра­тив­ни и час­т­ни кли­ен­ти от цял свят…
Соб­с­т­ве­на печат­на база, в коя­то има всич­ко необ­хо­ди­мо, за да се нап­ра­ви пер­фек­т­на­та кни­га…
Малък колек­тив, за кой­то няма тай­ни в про­фе­си­я­та и е дока­за­но спо­со­бен на чуде­са — три заг­ла­вия на ден при нас са ежед­не­вие…
Можем само да си поже­ла­ем да сме здра­ви и да про­дъл­жа­ва­ме нап­ред.
Поже­ла­ва­ме го и на Вас!