Какво правим


Пред­пе­чат
» набор на текст
» ортог­раф­с­ка корек­ция
» сти­лис­тич­на редак­ция
» ска­ни­ра­не (от кни­ги, сним­ки или диа­по­зи­ти­ви)
» рету­ши­ра­не на рас­тер­ни и век­тор­ни изоб­ра­же­ния
» изгот­вя­не на маке­ти за книж­но тяло
» изгот­вя­не на про­ек­ти за кори­ци и облек­ла за твър­да под­вър­зия
» под­го­тов­ка и раз­пе­чат­ва­не на ори­ги­на­ли, екс­по­ни­ра­не на фил­ми.

dtp-Desktop-publishing


Font Making Cupcake Crafty 1


Спе­ци­а­лен пред­пе­чат
Изгот­вя­не на кар­ти, таб­ли­ци, чер­те­жи, мате­ма­ти­чес­ки и дру­ги фор­му­ли, раз­ра­бот­ва­не на спе­ци­ал­ни шриф­то­ве.
Ако жела­е­те изда­ни­е­то да е в елек­т­ро­нен вид, отно­во сте на пра­вил­но­то мяс­то – можем да изра­бо­тим всич­ко необ­хо­ди­мо – от меню­то и соф­ту­е­ра на дис­ка, до облож­ка­та и опа­ков­ка­та му.

Диги­та­лен печат
Под­хо­дящ за пъл­ноц­вет­но и чер­но­бя­ло отпе­чат­ва­не на вся­как­ви изде­лия в малък и сре­ден тираж вър­ху хар­тия, кар­тон и дру­ги мате­ри­а­ли от 60 до 300 гр./м².

Digital-print1

offsetprint1


Офсе­тов печат
Висо­ко­ка­чес­т­вен пъл­ноц­ве­тен офсе­тов печат до фор­мат 50/70 см.
Отпе­чат­ва­не на биз­нес и рек­лам­ни мате­ри­а­ли (визит­ни кар­тич­ки, блан­ки, пап­ки, фак­ту­ри и фор­му­ля­ри, пока­ни и поз­д­ра­ви­тел­ни кар­тич­ки, меню­та, пла­ка­ти, опа­ков­ки) и на книж­на про­дук­ция:
» дип­ля­ни
» бро­шу­ри
» кни­ги

Довър­ши­тел­ни
опе­ра­ции

UV лаки­ра­не, лами­ни­ра­не, час­ти­чен лак, кон­це­во шие­не, щан­цо­ва­не, сито­пе­чат, топъл печат, пре­ге и др.
Кни­ги­те могат да бъдат изра­бо­те­ни с мека (с шев­но или без­шев­но скреп­ва­не) или твър­да под­вър­зия (с прав или кръг­лен гръб).

333a0437-823b-4f1c-bf6d-9955b8c15709

delivery-man-new-nice

Дос­тав­ка до кли­ен­та
Изра­бо­те­на­та от нас про­дук­ция се опа­ко­ва в тер­мос­ви­ва­е­мо фолио, нат­ро­но­ва хар­тия и кашо­ни и се дос­та­вя до адрес, посо­чен от кли­ен­та. Дос­тав­ки­те в Бъл­га­рия са без­п­лат­ни.


Пове­че инфор­ма­цияПоис­кай­те офер­та