Спечелете с най-новата книга на Фабер

Стартова промоция — предварителни поръчки за ONEIRON!

САМО ДО 10 АПРИЛ!

МОЖЕТЕ ДА СТЕ ОТ ПЪРВИТЕ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ТАЗИ УНИКАЛНА КНИГА – ДОРИ ОЩЕ ПРЕДИ ДА Е ИЗЛЯЗЛА!

Всич­ки, кои­то си поръ­чат кни­га­та ONEIRON до 9 април вклю­чи­тел­но, ще я полу­чат на цена 14 лв. и с без­п­лат­на дос­тав­ка до все­ки адрес в Бъл­га­рия!!!

Кни­га­та ще Ви бъде изп­ра­те­на на 10 април с кури­ер и нало­жен пла­теж.

Цена­та в кни­жар­ни­ци­те е 20 лв.

В момен­та не пла­ща­те нищо — пла­ща се на кури­е­ра при дос­тав­ка­та, а сега тряб­ва само да поръ­ча­те кни­га­та    « тук »

Ако поръч­ка­та Ви е нап­ра­ве­на до 24:00 ч на 9 април, кни­га­та ще Ви бъде дос­та­ве­на без­п­лат­но и ще зап­ла­ти­те на кури­е­ра 14 лв., въп­ре­ки, че на сай­та е обя­ве­на цена 20 лв.

Все­ки, кой­то заку­пи кни­га от нашия сайт, полу­ча­ва отс­тъп­ка от 20%, т.е. кни­га­та би Ви стру­ва­ла 16 лв., но заед­но с дос­тав­ка­та, от 5 лв, цена­та, коя­то тряб­ва да зап­ла­ти­те извън дни­те на про­мо­ци­я­та, ще е общо 21 лв.

Въз­пол­з­вай­те се!

Полу­че­те тази неве­ро­ят­на кни­га на тази неве­ро­ят­на цена!


Каза­но прос­то ­– „Oneiron“ е мно­го, мно­го спе­ци­ал­на кни­га.” ***** Спи­са­ние Týždeň, Сло­ва­кия

Неве­ро­ят­но сме­ла кни­га“ ***** Chicago Review, USA

Има нещо тера­пев­тич­но, даже успо­ко­я­ва­що, в чете­не­то на „Oneiron“. Нещо като упраж­не­ние в дове­рие, кога­то се отпус­каш назад, упо­ва­вай­ки се на при­я­тел да те хва­не. Адът не вина­ги са дру­ги­те.“ ***** Politiken, Дания

Лин­д­с­тед изп­ли­та неве­ро­ят­на­та си исто­рия по най-дели­кат­ния начин — Oneiron е стра­хо­тен роман” ***** Svenska Dagbladet, Шве­ция

Oneiron под­хож­да без свян, по един абсур­ден, но и тро­га­те­лен начин към със­то­я­ни­е­то, за кое­то не зна­ем нищо – прос­т­ран­с­т­во­то, пре­хо­да, момен­та, в кой­то вита­ем меж­ду живо­та и смърт­та.“ ****** Torborg Igland, Fædrelandsvennen, Нор­ве­гия

Визи­о­нер­с­ка кни­га” ***** сп. Marie Claire, Ита­лия

В еле­ган­т­ния и умел ана­лиз на чове­чес­т­во­то, кой­то пра­ви Лау­ра Лин­д­с­тед, всич­ко е неп­ред­с­ка­зу­е­мо! ***** Turun Sanomat, Фин­лан­дия

Купе­те си кни­га­та или нау­че­те пове­че за нея:

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *