Ще те отведа точно там

Почи­та­тел съм на пол­с­ка­та кул­ту­ра. И мога да ви гово­ря мно­го за нея.

Но днес ста­ва дума не за цяла­та кул­ту­ра, а само за една песен. Даже пес­нич­ка.

Нищо осо­бе­но на пръв пог­лед, нито като музи­ка, нито като текст. Но… тази песен е попу­ляр­на в Пол­ша вече дос­та годи­ни, още от 2001, и про­дъл­жа­ва да е оби­ча­на и изпъл­ня­ва­на, а попу­ляр­ност­та й не нама­ля­ва, даже нап­ро­тив.

Това е едно от мно­го­то й изпъл­не­ния (като част от няка­къв теле­ви­зи­о­нен сери­ал), при­ла­гам и един груб пре­вод на тек­с­та:

Zabiorę Cię właśnie tam (Ще те отведа точно там)

Ще те отве­да точ­но там, къде­то утро­то има сла­дък вкус
Ще те отве­да точ­но там, къде­то слън­це­то изг­ря­ва за нас
Ще те отве­да точ­но там, къде­то вре­ме­то тече по-бав­но
Ще те отве­да точ­но там, къде­то щас­ти­е­то е в безо­пас­ност

Не искам пове­че праз­ни дни и праз­ни­ци, кои­то не са се слу­чи­ли
Меж­ду нас има нещо, не отри­чай това
Мога да ти дам тол­ко­ва мно­го,
Любов­та — сол­та на живо­та
Стра­ху­ваш се от голе­ми­те думи, но как­во срам­но има в тази?

Чакам един твой жест, вяра­та е моя­та сила
Сигу­рен съм, че имаш нуж­да от мен
Мина­ва ден след ден, нак­рая сами­те ние ще изчез­нем
Живо­тът е тол­ко­ва кра­тък, така че, моля те, реши се

И как­ва е тай­на­та на тази пес­нич­ка, защо всич­ки тол­ко­ва я харес­ват?

Аз си мис­ля, че е в това:

Поло­ви­на­та от хора­та мно­го искат да отве­дат люби­мия си човек на тако­ва мяс­то, къде­то утро­то има сла­дък вкус, а щас­ти­е­то е в безо­пас­ност.
А дру­га­та поло­ви­на от хора­та мно­го искат люби­ми­ят им човек да ги отве­де на тако­ва мяс­то.

Е, от мен — иск­ре­ни поже­ла­ния за успех!
Дано поне някои успе­ят да стиг­нат там…

{e-mailit}


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *