Изкуството. История на идеите

Вед­на­га след изли­за­не­то си пре­ди мина­ло­го­диш­на­та Коле­да, кни­га­та огла­ви всич­ки кла­са­ции на наци­о­нал­ни­те ежед­нев­ни­ци:

в-к „Труд“, в-к „СЕГА“, в-к „Пре­са“, в-к „24“ часа.

sega

trud


Кни­га­та бе едно от цен­т­рал­ни­те кул­тур­ни съби­тия и естес­т­ве­но ста­на избо­рът на в-к „Кул­ту­ра“ (бр. 4/2015)

1537774_905716519461579_8958660231674587617_o


По прог­ра­ма „Хрис­то Ботев“ на БНР бе излъ­че­но пре­да­ва­не, в кое­то бе пред­с­та­ве­на кни­га­та с учас­ти­е­то на авто­ра на 13-02-2015, Може­те да чуе­те пре­да­ва­не­то тук:

Представяне на "Изкуството" в предаването "Какво се случва"

По БНТ в пре­да­ва­не­то „Денят започ­ва с кул­ту­ра“ бе излъ­че­но пред­с­та­вя­не­то на кни­га­та в София и интер­вю с авто­ра:


А тук може­те да про­че­те­те прос­т­ран­на­та ста­тия “Поч­ти есте­ти­чес­ки гид”, помес­те­на във в-к “Кул­ту­ра”

 

Това е кни­га, коя­то може­те да пода­ри­те на все­ки­го и той да оста­не изк­лю­чи­тел­но дово­лен.

Кни­га, как­ва­то не е пра­ве­на в Бъл­га­рия и едва ли ско­ро ще бъде нап­ра­ве­на подоб­на.

Кни­га, коя­то е замис­ле­на така, че да е инте­рес­на и полез­на за всич­ки.

Тя може да слу­жи за учеб­ник в сред­ни­те и вис­ши­те учи­ли­ща (има вклю­че­ни въп­ро­си и зада­чи, как­то и допъл­ни­тел­на лите­ра­ту­ра).

Но в също­то вре­ме тя е и енцик­ло­пе­дия, в коя­то може­те да нап­ра­ви­те справ­ка за всич­ко в област­та на изкус­т­ва­та — снаб­де­на е с индек­си и пока­зал­ци на име­на­та, тер­ми­ни­те и поня­ти­я­та. По вся­ко вре­ме има­те под ръка поз­на­ни­я­та на екс­пер­ти­те в област­та.

Може­те и да я чете­те като исто­ри­чес­ки роман и пред очи­те Ви чове­кът, зап­ле­нен от кра­со­та­та на све­та, ще започ­не за рису­ва по сте­ни­те на пеще­ри­те, ще започ­не сами­ят той да изпъл­ва с кра­со­та све­та, дока­то нак­рая започ­не да опа­ко­ва сгра­ди и мос­то­ве като пред­с­та­ви­те­ля на пос­т­мо­дер­низ­ма Крис­то.

А може и прос­то да отде­ли­те вре­ме за себе си, да сед­не­те с тази неве­ро­ят­на кни­га и да раз­лис­т­ва­те стра­ни­ци­те, нас­лаж­да­вай­ки се на веч­на­та кра­со­та, съз­да­де­на от хора­та. Ако оби­ча­те музи­ка­та, може­те през това вре­ме да слу­ша­те дис­ка, кой­то е вклю­чен в кни­га­та. В него има про­из­ве­де­ния, илюс­т­ри­ра­щи пери­о­ди­те в изкус­т­во­то, като някои от тях са от без­с­мър­т­ни­те музи­кал­ни дос­ти­же­ния и ще Ви се иска да ги слу­ша­те отно­во и отно­во. А дали към всич­ко това ще при­ба­ви­те и чаша с питие, реша­ва­те Вие… – към кни­га­та няма вклю­че­но тако­ва.

 


Безкомпромисно качество на съдържанието

Авто­рът проф. Доб­рин Доб­рев е наш изк­лю­чи­те­лен учен, про­фе­сор по обща и лите­ра­тур­на семи­о­ти­ка. Кни­га­та е резул­тат от зани­ма­ни­я­та му с исто­рия на иде­и­те в изкус­т­во­то и наб­лю­де­ни­я­та му над харак­те­ра на евро­пейс­ко­то изкус­т­во по вре­ме на пре­по­да­ва­тел­с­ка­та му прак­ти­ка във Виен­с­кия уни­вер­си­тет.

В рабо­та­та над това про­из­ве­де­ние взе­ха учас­тие още 13 про­фе­со­ри и доцен­ти от раз­лич­ни дис­цип­ли­ни.

 


Безкомпромисно качество на изработката

» 286 пъл­ноц­вет­ни стра­ни­ци с пер­фек­т­на полиг­ра­фия

» твър­да шита под­вър­зия

» лук­соз­на мато­ва хар­тия

» ХХL фор­мат (по-голям от А4, за въз­мож­но по-голе­ми илюс­т­ра­ции и удоб­с­т­во при пол­з­ва­не),

» CD с шест часа музи­ка от раз­лич­ни­те пери­о­ди, раз­г­леж­да­ни в кни­га­та

» инди­ви­ду­ал­на опа­ков­ка за вся­ка кни­га

 

Цена на дреб­но 50 лв. От нашия сайт може­те да заку­пи­те кни­га­та с отс­тъп­ка 20%

ИСКАМ ДА СИ КУПЯ ТАЗИ КНИГА

Перфектният подарък — книга, с която можете да зарадвате децата си, приятелите си, родителите си.

А и себе си, защо не?

Може­те да раз­г­ле­да­те някол­ко стра­ни­ци от кни­га­та тук:

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *