На Фин­лан­дия. Или един автор, кой­то знае как се дър­жи перо­то.
И как се пишат сти­хо­ве, кои­то се про­да­ват в тира­жи от 100 000.

Хели Лак­со­нен, коя­то е най-попу­ляр­на­та фин­лан­д­с­ка пое­те­са и неве­ро­я­тен образ, ще посе­ти два гра­да в Бъл­га­рия!