В Перото идва Първото перо…

В Перо­то идва Пър­во­то перо. На Фин­лан­дия.

Или един автор, кой­то знае как се дър­жи перо­то.

И как се пишат сти­хо­ве, кои­то се про­да­ват в тира­жи от 100 000.

Вие поз­на­ва­те ли поет, кой­то гле­да кра­ва, а не теле­ви­зия?

Ела­те на 14.09.2016 в 18:30 в “Перо­то” и ще се запоз­на­е­те.

Ще се запоз­на­е­те с неве­ро­ят­на­та Хели Лак­со­нен, с една истин­с­ка звез­да.

Ще може­те да си купи­те кни­га­та й “Кра­ва и бре­за”, в коя­то са съб­ра­ни най-доб­ри­те й сти­хо­ве. И да полу­чи­те автог­раф от нея.

Ще чуе­те как се пра­ви нещо, кое­то е поч­ти невъз­мож­но — да се пре­ве­де пое­зия, писа­на на диа­лект. От сами­те пре­во­да­чи — Роси­ца Цве­та­но­ва и Марин Бода­ков.

Ще пре­це­ни­те кой чете по-доб­ре сти­хо­ве — дали сама­та Хели Лак­со­нен, или актьо­рът Димо Алек­си­ев?

Ще може­те да пос­лу­ша­те заед­но с нас музи­ка, ще пием вино и ще се нас­лаж­да­ва­ме на при­ят­ния раз­го­вор в при­ят­на ком­па­ния. Със сигур­ност ще е при­ят­на, защо­то ние зна­ем, че хора­та, кои­то биха дош­ли на тако­ва съби­тие, са по-спе­ци­ал­ни. Поне за нас.

Така че, ела­те. Ние ще ви очак­ва­ме.

 

 

 

с под­к­ре­па­та на:

finnish-literature-exchange-12

 

pokana-peroto-poster


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *