Просто точка светлина

Фре­ди Мер­кю­ри, фрон­т­мен на Queen и тран­с­цен­ден­т­но същес­т­во от чис­та изпъл­ни­тел­с­ка радост и жиз­не­ност, щеше да навър­ши 70 годи­ни този поне­дел­ник, на 5 сеп­тем­в­ри.

 

За да отбе­ле­жи съби­ти­е­то и поче­те огром­но­то вли­я­ние на Фре­ди вър­ху поп-кул­ту­ра­та, Меж­ду­на­род­ни­ят аст­ро­но­ми­чес­ки съюз (IAU) офи­ци­ал­но про­ме­ни име­то на асте­ро­ид 17473, раз­по­ло­жен в поя­са асте­ро­и­ди меж­ду Марс и Юпи­тер, на Freddiemercury.

Това е почит към чове­ка, кой­то пее­ше, че е “пада­ща звез­да, пре­си­ча­ща небе­то” в страс­т­ния рок “Don’t Stop Me Now”.

 

Кита­рис­тът на  Queen – Бра­йън Мей, кой­то по про­фе­сия е аст­ро­фи­зик, съоб­щи нови­на­та на фено­ве­те на гру­па­та чрез YouTube в неде­ля. Асте­ро­и­дът на Фре­ди Мер­кю­ри е око­ло 3,5 км в диа­ме­тър и има албе­до око­ло 0.3, кое­то озна­ча­ва, че отра­зя­ва само око­ло 30% от слън­че­ва­та свет­ли­на.

Това е тъмен обект, като изгас­нал въг­лен в прос­т­ран­с­т­во­то, как­ви­то са мно­го от тези асте­ро­и­ди”, каза Мей. “Прос­то точ­ка свет­ли­на, но една мно­го спе­ци­ал­на точ­ка свет­ли­на.”

{e-mailit}


Архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *