От A до Z на социалните медии за учени

Как да използвате социалните медии като учен. Вашият пътеводител

Мно­го от наши­те авто­ри и чита­те­ли са уни­вер­си­тет­с­ки спе­ци­а­лис­ти, сту­ден­ти, нас­то­я­щи или бъде­щи уче­ни.

За тях е този стра­хо­тен пъте­во­ди­тел, кой­то пре­ве­дох­ме от анг­лийс­ки.

Отде­ле­те си вре­ме, ще отк­ри­е­те десет­ки ори­ги­нал­ни и полез­ни при­ло­же­ния. А мно­го от тях са и забав­ни! (Клик­вай­те вър­ху лин­ко­ве­те заед­но с Ctrl, за да се отва­рят в нов про­зо­рец)


August 18, 2016, Автор: Andy Miah , Twitter: @andymiah

Ори­ги­нал­на ста­тия: https://www.timeshighereducation.com/a-z-social-media

Защо уче­ни­те тряб­ва да изпол­з­ват соци­ал­ни­те мре­жи? И кои точ­но медии би тряб­ва­ло да изпол­з­ват? Има тол­ко­ва мно­го инс­т­ру­мен­ти и мре­жи, кои­то може да са полез­ни в рабо­та­та им, че е труд­но дори да се изб­ро­ят.

Times Higher Education, в пар­т­ньор­с­т­во с Анди Майа, шеф на катед­ра “Науч­на кому­ни­ка­ция и бъде­ще на меди­и­те” в Уни­вер­си­те­та в Сал­форд, Ви пред­ла­га едно акту­ал­но ръко­вод­с­т­во за инс­т­ру­мен­ти­те на соци­ал­ни­те медии, дос­тъп­ни за ака­де­мич­ни­те сре­ди, и начи­ни­те да ги изпол­з­ва­те във ваша­та науч­на рабо­та. Има мно­го, мно­го инс­т­ру­мен­ти, но ние се опи­тах­ме да дадем пред­с­та­ва за това как спе­ци­а­лис­ти­те във вис­ше­то обра­зо­ва­ние могат да изпол­з­ват най-доб­ри­те от тях.


Въведение

от   Анди Майа (Andy Miah @andymiah), шеф на катед­ра “Науч­на кому­ни­ка­ция и бъде­ще на меди­и­те” в Уни­вер­си­те­та в Сал­форд:

Този ресурс прид­ру­жа­ва и допъл­ва спи­съ­ка the Social Media News за уче­ни и уни­вер­си­тет­с­ки пре­по­да­ва­те­ли. В него има инфор­ма­ция за най-нови­те плат­фор­ми, кои­то могат да се изпол­з­ват от ака­де­мич­ни­те сре­ди в про­фе­си­о­нал­ния им живот. Тя ще се акту­а­ли­зи­ра пери­о­дич­но, но моля да ми изп­ра­ща­те  ваши­те пре­по­ръ­ки за допъл­не­ния.

Всич­ко, изб­ро­е­ни тук, е изп­роб­ва­но от мен. Ако иска­те да ни след­ва­те по Twitter, ние изпол­з­ва­ме #socialmediaHE. Всич­ки изб­ро­е­ни еле­мен­ти са пре­по­ръ­ча­ни от уче­ни, кои­то ги изпол­з­ват в про­фе­си­о­нал­ния си живот. Бла­го­да­рим на тези, кои­то пре­дос­та­ви­ха връз­ки и опи­са­ния”.

От A до Z на социалните медии за учени

Последна актуализация: 18 August 2016

A

About.me: Ако няма­те соб­с­т­ве­на интер­нет стра­ни­ца, това е за вас. Обоб­ща­ва съдър­жа­ни­е­то от соци­ал­ни­те медии, кои­то пол­з­ва­те, в един сти­лен уеб­сайт от една стра­ни­ца, от коя­то това съдър­жа­ние е дос­тъп­но. ПРИМЕР

Academia.edu: Спо­де­ле­те ваши­те доку­мен­ти, сле­де­те тях­но­то цити­ра­не, след­вай­те коле­ги.

Altmetric: Або­на­мен­т­на прос­ле­дя­ва­ща сис­те­ма за цити­ра­не­то на ваши­те пуб­ли­ка­ции в раз­лич­ни­те соци­ал­ни медии и по раз­лич­ни пока­за­те­ли.

Amazon Author Central: Съз­дай­те стра­ни­ца с вашия про­фил, доба­ве­те сво­и­те кни­ги, съз­дай­те връз­ки към ваши­те соци­ал­ни медии, каче­те виде­о­ма­те­ри­а­ли

AnswerGarden: При­я­тен малък инс­т­ру­мент, чрез кой­то ваша­та ауди­то­рия може да взе­ма учас­тие в реал­но вре­ме.

Audiense: Бивш SocialBro. Ана­ли­ти­чен инс­т­ру­мент и плат­фор­ма за управ­ле­ние на соци­ал­ни медии

AudioBoom: Пре­да­ва­тел за под­кас­то­ве.

AutoCollage: Без­п­ла­тен инс­т­ру­мент на Microsoft, кой­то може да се изпол­з­ва в пре­по­да­ва­не­то. Изпол­з­ва раз­поз­на­ва­не на лица и обек­ти, за да съз­да­де бър­зо колаж от някол­ко изоб­ра­же­ния.

B

Bitly: Запис­вай­те, тър­се­те и под­ре­де­те всич­ки свои лин­ко­ве в мре­жа­та. Гру­пи­рай­те ги и ги спо­де­ле­те с при­я­те­ли.

Buffer: Инс­т­ру­мент за управ­ле­ние на пос­тин­ги­те в соци­ал­ни­те мре­жи. Пуб­ли­ку­ва авто­ма­тич­но пос­тин­ги­те в опре­де­ле­но вре­ме. Тряб­ва само да пом­ни­те да дър­жи­те Буфе­ра пълен.

Bundlr: Съби­ра съдър­жа­ние от мре­жа­та — видео, изоб­ра­же­ния, доку­мен­ти, подоб­но на Pinterst, кое­то може след това да се под­реж­да и спо­де­ля. Инте­рес­но е да се види как срав­ня­ва съдър­жа­ни­е­то.

C

CiteULike: Биб­ли­ог­раф­с­ка база дан­ни за всич­ки ваши тек­с­то­ве. EXAMPLE

Coggle It: Инс­т­ру­мент за съз­да­ва­не на мис­лов­ни кар­ти и диаг­ра­ми, инди­ви­ду­ал­но и в сът­руд­ни­чес­т­во.

CoverItLive: Вклю­че­те пуб­ли­ка от раз­с­то­я­ние на живо.

CreateSpace: Част от Amazon, пома­га ви да пуб­ли­ку­ва­те сами всич­ки оне­зи кни­ги, кои­то сте напи­са­ли.

Crowdbooster: Ана­ли­ти­чен инс­т­ру­мент за соци­а­лен мар­ке­тинг, кой­то ви пома­га да раз­бе­ре­те как­во по дяво­ли­те ста­ва и да подоб­ри­те медий­но­то си при­със­т­вие.

D

Delicious: Инс­т­ру­мент за орга­ни­зи­ра­не и изг­раж­да­не на колек­ция от ваши­те лин­ко­ве, кое­то в един момент се прев­ръ­ща във ваша пер­со­нал­на тър­сач­ка, спес­тя­ва­ща мно­го вре­ме. EXAMPLE

Devonthink: Поле­зен начин за запаз­ва­не и управ­ле­ние на ваша­та рабо­та и свър­за­ни­те с нея медии. Нами­ра връз­ки в съдър­жа­ни­е­то, кои­то вие може би не бих­те отк­ри­ли.

Digg: Нови­нар­с­ка услу­га, бази­ра­на на рей­тинг от пот­ре­би­те­ли­те, от коя­то може­те да нау­чи­те най-ново­то във ваша­та област.

Diigo: Инс­т­ру­мант за инди­ви­ду­ал­ни и колек­тив­ни изс­лед­ва­ния, общ­ност за спо­де­ля­не на зна­ния и сайт със соци­ал­но съдър­жа­ние.

Dipity: Мал­ко като Storify, но във фор­мат хро­но­ло­гич­на линия.

Dlvr.it: Услу­га, коя­то поз­во­ля­ва на пот­ре­би­те­ли­те да свър­з­ват свои раз­лич­ни инс­т­ру­мен­ти за соци­ал­ни мре­жи, за да се дос­тиг­не до по-голя­ма и по-раз­но­род­на ауди­то­рия

Doodle: Поле­зен начин за нас­роч­ва­не на сре­щи или взе­ма­не на гру­по­ви реше­ния.

Dropbox: За да сте сигур­ни, че най-важ­но­то е запа­зе­но, и да спо­де­ля­те голе­ми фай­ло­ве.

E

Emaze: Ако сте отег­че­ни от PowerPoint и се пла­ши­те от Prezi, опи­тай­те Emaze. Мно­го е шик. EXAMPLE

EndnoteWeb: Биб­ли­ог­раф­с­ки онлайн пакет за съх­ра­не­ние на ваши­те спи­съ­ци за чете­не.

Eventbrite: Съв­мес­ти­ма със соци­ал­ни­те мре­жи сис­те­ма за хос­тинг, орга­ни­зи­ра­не, рек­ла­ми­ра­не на съби­тия и про­даж­ба на биле­ти.

Eventifier: Съз­да­ва­не на архи­ви за съби­тия.

EverNote: Ако оби­ча­те да си води­те бележ­ки по вре­ме на кон­фе­рен­ци­и­те и иска­те да ги спо­де­ля­те, или прос­то иска­те да са дос­тъп­ни за всич­ки­те ви уст­ройс­т­ва, това вър­ши рабо­та.

ExplainEverything: iPad при­ло­же­ние за съз­да­ва­не на лек­ции за екран, импорт на мул­ти­ме­дия и др. EXAMPLE

F

Facebook: Най-голя­ма­та соци­ал­на мре­жа в све­та. Мяс­то за връз­ка с коле­ги и при­я­те­ли.

FigShare: Дава въз­мож­ност изс­ле­до­ва­те­ли­те да пуб­ли­ку­ват рабо­та­та си (пре­зен­та­ции, ста­тии, диаг­ра­ми, илюс­т­ра­ции, дан­ни и т.н.) за секун­ди в по лесен за цити­ра­не, спо­де­ля­не и отк­ри­ва­не начин. EXAMPLE

Flickr: За съз­да­ва­не и спо­де­ля­не на ком­п­лек­та изоб­ра­же­ния, нами­ра­не на ресур­си и неве­ро­ят­ни без­п­лат­ни фотог­ра­фии. EXAMPLE

FrontiersIn: The Frontiers Research Network е плат­фор­ма за науч­ни пуб­ли­ка­ции с изме­ре­ния на соци­ал­на мре­жа. EXAMPLE

G

Github: Мощен инс­т­ру­мент за съв­мес­т­на рабо­та, прег­лед и управ­ле­ние на кодо­ве за open source и час­т­ни про­ек­ти (пре­по­ръ­ча­но от @karenbultitude).

Glisser: Инте­рак­тив­на соци­ал­на плат­фор­ма пре­зен­та­ции на живо с ана­ли­тич­ни фун­к­ции.

Google+: Общ­нос­т­но прос­т­ран­с­т­во от Google. EXAMPLE

Google Drive: За съв­мес­т­но писа­не.

Google Scholar: Напос­ле­дък пре­дос­та­вя допъл­ни­тел­ни услу­ги като Google Authors и прос­ле­дя­ва­не на цити­ра­не­то на ваши и чуж­ди тек­с­то­ве. EXAMPLE

H

Haiku Deck: Ино­ва­тив­но и стил­но онлайн при­ло­же­ние за пре­зен­та­ции, кое­то уме­ло вграж­да изоб­ра­же­ния от целия интер­нет. Вър­ши го супер бър­зо и пра­ви неща­та да изг­леж­дат мно­го доб­ре. EXAMPLE

HipChat: Инс­т­ру­мент, фоку­си­ран вър­ху съоб­ще­ни­я­та и съв­мес­т­на­та рабо­та (пре­по­ръ­ча­но от @LauraWheelers).

Hootsuite: Мно­го при­ят­но при­ло­же­ние, кое­то съби­ра всич­ки­те ви ака­ун­ти в соци­ал­ни­те медии на едно мяс­то.

HubZero: Соф­ту­ер­на плат­фор­ма с отво­рен код за съз­да­ва­не на дина­мич­ни уеб сай­то­ве за науч­ни изс­лед­ва­ния и обра­зо­ва­тел­ни дей­нос­ти.

I

Instagram: Широ­ко раз­п­рос­т­ра­нен инс­т­ру­мент за спо­де­ля­не на сним­ки и исто­рии.

ifttt: “If this then that” е услу­га, коя­то поз­во­ля­ва на пот­ре­би­те­ли­те да свър­з­ват раз­лич­ни кана­ли (e.g. Facebook, Twitter, RSS Feeds, SMS, etc) и да съз­да­ват “пред­пи­са­ния”. Пред­пи­са­ни­е­то включ­ва “спу­сък” (ако това) и “дейс­т­вие” (тога­ва това). Иде­те и си поиг­рай­те!

Infogr.am: На кого са му нуж­ни ста­ри­те диаг­ра­ми, кога­то ста­тис­ти­ка­та може да се пред­с­та­ви в един твор­чес­ки, соци­а­лен фор­мат.

Instapaper: Сле­де­те ста­ти­и­те, сай­то­ве­те и всич­ко оста­на­ло, кое­то няма­те вре­ме да про­че­те­те в момен­та, но иска­те да запа­зи­те за по-къс­но.

Issuu: За да пуб­ли­ку­ва­те ста­ти­и­те и тру­до­ве­те си в един кра­сив и удо­бен за онлайн раз­г­леж­да­не фор­мат. EXAMPLE

iTunes: Мяс­то, къде­то да пуб­ли­ку­ва­те и спо­де­ля­те сво­е­то медиа съдър­жа­ние.

J

Jiscmail: Соци­ал­на медия от ста­ра­та шко­ла, коя­то изпол­з­ва мейл спи­съ­ци. Тоно­ве и тоно­ве от гру­пи за вис­ше обра­зо­ва­ние. EXAMPLE

JournalMap: Тър­сач­ка за науч­на лите­ра­ту­ра, коя­то дава въз­мож­ност освен стра­ди­ци­он­но­то тър­се­не по клю­чо­ви думи да изпол­з­ва­те био­фи­зич­ни атри­бу­ти, мес­то­по­ло­же­ние и др.

K

Kahoot: Съз­да­вай­те игри, играй­те и ги спо­де­ляй­те, нап­ра­ве­те соб­с­т­ве­на вик­то­ри­на или анке­та. Пре­по­ръ­ча­но от @scottcolton2

Kickstarter: Стар­ти­рай­те про­ек­та си с този инс­т­ру­мент за наби­ра­не на фон­до­ве.

Klout: За по-задъл­бо­че­но раз­би­ран­не на ваша­та актив­ност и вли­я­ние в Twitter.

Kred: Визу­ал­на исто­рия на ваше­то вли­я­ние в соци­ал­ни­те медии.

Kudos: Съз­да­ден, за да ви помог­не да уве­ли­чи­те въз­дейс­т­ви­е­то на ваши­те пуб­ли­ку­ва­ни науч­ни ста­тии, чрез прос­ле­дя­ва­не на мре­жи­те, в кои­то рабо­та­та ви може да се обсъж­да и цити­ра най-ефек­тив­но.

L

Lanyrd: Поз­во­ля­ва ви да доба­вя­те съби­тия, да отк­ри­ва­те кон­фе­рен­ции и да сле­ди­те кои съби­тия посе­ща­ват при­я­те­ли­те ви.

LinkedIn: Ако няма­те уеб­сайт, а иска­те ваше­то CV да при­със­т­ва онлайн, ваши­ят LinkedIn про­фил може да слу­жи като замес­ти­тел. Също така мяс­то на стра­хот­ни дис­ку­си­он­ни гру­пи. EXAMPLE

Lino: Вир­ту­ал­на дъс­ка за бър­зо съз­да­ва­не и спо­де­ля­не в соци­ал­ни­те мре­жи на бележ­ки (с фотог­ра­фии). Има и кам­бан­ки :).

Livestream: Съз­да­вай­те и гле­дай­те пре­да­ва­ния на живо.

M

ManyEyes: Соф­ту­ер за визу­а­ли­за­ция на IBM дан­ни.

Medium: Попу­ля­рен сайт за бло­го­ве. 

Mendeley: Рефе­рен­тен мени­джър и ака­де­мич­на соци­ал­на мре­жа, коя­то може да ви помог­не да орга­ни­зи­ра­те ваши­те изс­лед­ва­ния, да рабо­ти­те съв­мес­т­но с дру­ги хора онлайн и да отк­ри­е­те най-нови­те изс­лед­ва­ния по даде­на тема. EXAMPLE

Moodle: Сис­те­ма за обу­че­ние и съз­да­ва­не на онлайн кур­со­ве с отво­рен код

Morfo: Съз­дай­те ава­тар от своя сним­ка и го нака­рай­те да каже или нап­ра­ви как­во­то иска­те (нап­ри­мер да про­че­те ста­тия, коя­то сте напи­са­ли)

MySpace: Стар­ти­рал отно­во през 2013, този сайт за соци­ал­но общу­ва­не и тър­се­не на музи­ка сега е соб­с­т­ве­ност на Time Inc.

N

NewsNow: Съби­ра нови­ни и исто­рии по зада­де­на тема, и ги под­гот­вя за спо­де­ля­не. EXAMPLE

O

Overleaf: Инс­т­ру­мент за пуб­ли­ку­ва­не и за съв­мес­т­на рабо­та в реал­но вре­ме. (via @Lisa_Hulme).

P

Padlet: Бяла сте­на, на коя­то може­те да пише­те, да вграж­да­те или свър­з­ва­те изоб­ра­же­ние и видео, полез­на за брейн­с­тор­минг, съз­да­ва­не на мозъч­ни кар­ти или за колек­тив­на рабо­та в реал­но вре­ме. EXAMPLE

Paper.li: Съз­дай­те диги­та­лен ежед­нев­ник по изб­ра­ни от вас клю­чо­ви думи. EXAMPLE

Peer Index: Мет­рич­на ска­ла за соци­а­лен импакт (Подоб­на на Klout).

Pinterest: Соци­а­лен сайт — вир­ту­ал­на дъс­ка за бележ­ки за прос­ле­дя­ва­не и спо­де­ля­не на теми. EXAMPLE

Plickers: Прос­ле­де­те нап­ре­дъ­ка на сту­ден­ти­те, като изпол­з­ва­те QR кодо­ве (via@scottcolton2).

PlumAnalytics: Инс­т­ру­мент за измер­ва­не на изс­ле­до­ва­тел­с­ки импакт.

Pocket: (бивш Read it Later): Запа­зе­те във вашия “Джоб”, за да прег­ле­да­те по-къс­но инте­рес­на ста­тия, видео или уеб стра­ни­ца.

PollDaddy: Съз­да­ва­не на без­п­лат­ни анке­ти на вашия уеб­сайт.

Popplet: Инс­т­ру­мент за съз­да­ва­не на кар­ти при съв­мес­т­на рабо­та.

Prezi: Доба­ве­те вкус към пре­зен­та­ци­я­та си с този соф­ту­ер, сега вече с 3DEXAMPLE

Primary Pad: Сво­бод­но мяс­то за съав­тор­с­ка рабо­та, осо­бе­но полез­но при рабо­та в реал­но вре­ме, не се изис­к­ва регис­т­ра­ция. Прос­то спо­де­ля­те URL

Projeqt: При­ят­на за рабо­та плат­фор­ма за съз­да­ва­не на слайд­шоу. Прос­то пус­ка­те в нея видео, текст, pdf, туи­то­ве и т.н. EXAMPLE

Prisma: Пра­ви изоб­ра­же­ни­я­та ви да изг­леж­дат като кар­ти­ни, нари­су­ва­ни от худож­ник.

Q

Quora: Задай­те въп­рос и ще полу­чи­те отго­вор. Пред­мет­ни и тема­тич­ни ръко­вод­с­т­ва. Един инс­т­ру­мент, с кой­то може­те да започ­не­те науч­но­то си изс­лед­ва­не.

R

RateMyPI: Как­то се и раз­би­ра от име­то, може­те да пре­це­ни­те основ­ни­те си изс­ле­до­ва­те­ли, за да реши­те с кого от тях иска­те да рабо­ти­те. 

ReadCube: Омръз­на ли ви да се бори­те с раз­лич­ни интер­фей­си, за да отк­ри­ва­те и архи­ви­ра­те нови ста­тии? Тази мощ­на плат­фор­ма ви пре­дос­та­вя пор­тал към всич­ко. Може­те да тър­си­те, съх­ра­ня­ва­те и ано­ти­ра­те вся­как­ви ста­тии. (пре­по­ръ­ча­но от @LauraWheelers).

Reddit: Мяс­то за спо­де­ля­не на ста­тии и бло­го­ве и мощ­но сред­с­т­во за гене­ри­ра­не на тра­фик.

ResearchGate: Соци­ал­на мре­жа (пор­тал) за уче­ни.

S

Scoop.it: Съз­дай­те тема­тич­но спи­са­ние.

Scribd: Спо­де­ле­те доку­мен­ти­те си в голя­ма соци­ал­на общ­ност. EXAMPLE

SiteSucker: Сред­с­т­во за съх­ра­ня­ва­не на цели сай­то­ве, кои­то може­те да обра­бот­ва­те или ана­ли­зи­ра­те по-къс­но.

Slack: Мощен инс­т­ру­мент за управ­ле­ние на про­ек­ти и съв­мес­т­на рабо­та. Съоб­ще­ния и раз­го­во­ри меж­ду чле­но­ве­те на екипа,приложения за всич­ки плат­фор­ми, интег­ри­ра­не на при­ло­же­ния и услу­ги и 5 Gb мяс­то в без­п­лат­ния вари­ант. (пре­по­ръ­ча­но от @ErinmaOchu)

Skype: За виде­о­кон­фе­рен­ции на живо.

SlashDot: Плат­фор­ма, коя­то сама опис­ва себе си като “Нови­ни за зуб­ра­чи”. Всич­ко свър­за­но с нау­ка­та и тех­но­ло­ги­и­те.

SlideRocket: Съз­дай­те и спо­де­ле­те сво­и­те пре­зен­та­ции онлайн. 

Slideshare: Как­то се виж­да от заг­ла­ви­е­то, каче­те сво­и­те документи/слайдшоу за раз­г­леж­да­не от всич­ки.

SnapChat: Ори­ги­нал­но при­ло­же­ние за спо­де­ля­не на твор­чес­ко съдър­жа­ние, кое­то не оста­вя отпе­ча­тъ­ци (всич­ко се изт­ри­ва вед­на­га след раз­го­во­ра)  и още един начин да се свър­же­те с дру­ги­те. Попу­ляр­но сред сту­ден­ти­те.

SoundCloud: За все­ки, кой­то иска да спо­де­ля или да наме­ри ауди­о­ма­те­ри­ал, това е чудес­но реше­ние.

Spotify: Доб­ре поз­на­то при­ло­же­ние за слу­ша­не на музи­ка. С него може­те и да кач­ва­те музи­ка в мре­жа­та. Полез­но за уче­ни­те в област­та на музи­ка­та: изс­лед­вай­те, съз­да­вай­те, спо­де­ляй­те, пуб­ли­ку­вай­те.

Squarespace: Плат­фор­ма за изг­раж­да­не на уеб­сай­то­ве. Фаво­ри­тът в момен­та!  EXAMPLE

Storify: Съз­дай­те мате­ри­ал за даде­но съби­тие,  като събе­ре­те заед­но опре­де­ле­на медий­на актив­ност. EXAMPLE

Storyful: Пома­га редак­ци­и­те да отк­ри­ят най-доб­ро­то съдър­жа­ние на соци­ал­на­та мре­жа и да го про­ве­ря­ват. Мно­го доб­ро за медий­ни изс­лед­ва­ния.

StumbleUpon: Нека мре­жа­та дой­де при вас с тази мощ­на тър­сач­ка за отк­ри­ва­те­ли. Нами­ра уеб­сай­то­ве, като се бази­ра на ваши­те инте­ре­си.

SumAll: Пре­диш­на TwentyFeet. Прос­ле­дя­ва и акту­а­ли­зи­ра ваша­та медий­на ста­тис­ти­ка. 

Survey Monkey: Как­то под­с­каз­ва име­то, съз­да­ва анке­ти и ги спо­де­ля.

T

Tailwind: Инс­т­ру­мент за пови­ша­ва­не на рей­тин­га в Pinterest и Instagram. Пре­ди се нари­ча­ше Pinreach. Отк­ри­ва­не на съдър­жа­ние, Пуб­ли­ке­ва­не на пос­тин­ги по гра­фик , Мони­тор на раз­го­во­ри, Стар­ти­ра­не на про­мо­ции и ана­лиз на резул­та­ти­те. Всич­ко в една плат­фор­ма.

Tout: Зас­не­ма­не на 15-секун­д­ни видео акту­а­ли­за­ци и пуб­ли­ку­ва­не в реал­но вре­ме във ваши­те соци­ал­ни мре­жи. EXAMPLE

Tumblr: Попу­ляр­на плат­фор­ма за бло­го­ве.

Tweetbot:  Twitter кли­ент за  MacOS и iOS уст­ройс­т­ва, поз­во­ля­ва ви да има­те мно­го отво­ре­ни Twitter feeds (т.е. раз­лич­ни хаш­та­го­ве) еднов­ре­мен­но. Полез­но за кон­фе­рен­ции.

TweetDeck: Прос­т­ран­с­т­во, соб­с­т­ве­ност на Twitter за наб­лю­де­ние и общу­ва­не.

Twitter: Мик­роб­ло­гинг плат­фор­ма с шан­со­ве да лик­ви­ди­ра всич­ки оста­на­ли. EXAMPLE

Twitterfall: Визу­а­ли­зи­рай­те туи­то­ве по вре­ме на кон­фе­рен­ция, за да съз­да­де­те друг слой на актив­ност.

TWUBS: Регис­т­ри­рай­те хаш­таг и помог­не­те на хора­та да отк­ри­ят ваше­то съби­тие, про­ект и т.н.

U

Udemy: Може би име­то озна­ча­ва “Academy for U”? При­съ­е­ди­не­те се, каче­те кур­со­ве, пре­зен­та­ции, виде­о­лек­ции, може дори да при­би­ра­те так­си за това. Може да слу­жи като нов пазар за крат­ки уни­вер­си­тет­с­ки кур­со­ве и дру­ги таки­ва.

Ustream: Ако не раз­по­ла­га­те с тех­ни­чес­ка помощ, за да зас­не­ме­те сво­е­то съби­ти­е­то, Ustream го пра­ви за вас с някол­ко клик­ва­ния.

V

Vimeo: Ако огра­ни­че­ни­я­та за кач­ва­не на фай­ло­ве в YouTube не отго­ва­рят на ваши­те нуж­ди, кач­вай­те тук. EXAMPLE

Vine: Шес­т­се­кун­д­но виде­оп­ри­ло­же­ние от Twitter. EXAMPLE

W

Wakelet: Тази плат­фор­ма може да озна­ча­ва, че пове­че не ви е необ­хо­дим уеб­сайт. Pinterest на сте­ро­и­ди. EXAMPLE

Wallwisher: Инс­т­ру­мент за съз­да­ва­не на мис­лов­ни кар­ти, брейн­с­тор­минг, спи­съ­ци и др. Съз­да­ва праз­на стра­ни­ца, коя­то тряб­ва да напъл­ни­те със съдър­жа­ние.

Wikipedia: Сле­де­те и редак­ти­рай­те тер­ми­ни­те във ваша­та екс­пер­т­на област.

Wordle: Съз­дай­те от дан­ни­те обла­ци от думи, за да раз­бе­ре­те важ­ност­та и вли­я­ни­е­то им в даден текст. EXAMPLE

WordPress: Попу­ляр­на плат­фор­ма за съз­да­ва­не на уеб­сай­то­ве.

X

TEDx: При­ло­же­ние, съз­да­де­но за под­к­ре­па на неза­ви­си­ми орга­ни­за­то­ри, кои­то искат да орга­ни­зи­рат  TED съби­тие в тях­на­та мес­т­на общ­ност.

Y

Yammer: Час­т­на соци­ал­на мре­жа, за вът­реш­но пол­з­ва­не в даде­на орга­ни­за­ция. Мно­го уни­вер­си­те­ти вече я изпол­з­ват за да си сът­руд­ни­чат по шиф­ро­ва­на връз­ка меж­ду факул­те­ти, неза­ви­си­мо от геог­раф­с­ки­те раз­с­то­я­ния, съдър­жа­ни­е­то и вида при­ло­же­ни­я­та.

YouTube: Все още най-попу­ляр­на­та плат­фор­ма за спо­де­ля­не на видео. EXAMPLE

Z

Zotero: Биб­ли­ог­раф­с­ки инс­т­ру­мент, кой­то също така е поле­зен за спо­де­ля­не на ресур­си.


Още източ­ни­ци на инфор­ма­ция за соци­ал­ни­те медии

Why academics should care about social media

Tips for academics: blogging and social media


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *