Етажерка-невидимка!

title-Shelf

Кни­ги­те могат да леви­ти­рат?
Раз­би­ра се, и не само мета­фо­рич­но.
Ще ви пока­жем как да си нап­ра­ви­те ета­жер­ка, коя­то да оста­ви при­я­те­ли­те ви без думи… 🙂

 

Стъпка 1: Какво ще ви трябва

03

• Кни­га

• Метал­на пра­во­ъ­гъл­на ско­ба с под­хо­дящ раз­мер

• Макет­но нож­че

• Мар­кер

• Мал­ки и голе­ми вин­то­ве за дър­во

• Рулет­ка

• Лепи­ло

• Някол­ко кни­ги за тежест

 

Изпол­з­вай­те кни­га, коя­то няма­те наме­ре­ние да чете­те отно­во.

Стъпка 2: Два пъти мери, един път режи

Изме­ре­те къде е сре­да­та, отбе­ле­же­те, сло­же­те ско­ба­та и я очер­тай­те, пре­ме­ре­те отно­во, изре­же­те отвор дос­та­тъч­но дъл­бок, за да се скрие ско­ба­та.

Стъпка 3: Не оставяйте още макетното ножче

Изпол­з­вай­те нож­че­то, за да нап­ра­ви­те в кори­ца­та лег­ло за ско­ба­та, така че кни­га­та да при­леп­не плът­но до сте­на­та.

Стъпка 4. Завивайте!

(Да, в Стивън Кинг 🙂 )

Изпол­з­вай­те мал­ки­те вин­то­ве (тряб­ва да са с плос­ки гла­ви), за да прик­ре­пи­те ско­ба­та на мяс­то­то й, и завий­те по един винт бли­зо до ъгли­те на кни­га­та. При­дър­жай­те стра­ни­ци­те, дока­то зави­ва­те вин­то­ве­те, защо­то ще се опи­тат да се надиг­нат. Ако тази част от рабо­та­та не се изпъл­ни корек­т­но, стра­ни­ци­те ще изг­леж­дат въл­но­об­раз­но нагъ­на­ти и ще събу­дят подоз­ре­ния в наб­лю­да­те­ля, че нещо не е наред. Сним­ка­та показ­ва вин­то­верт, но е мно­го по-ефек­тив­но вин­то­ве­те да се зави­ят на ръка.

Стъпка 5: Залепете и притиснете

Лепи­ло­то ще дър­жи на мяс­то дол­на­та кори­ца на кни­га­та, а вин­то­ве­те при­дър­жат стра­ни­ци­те заед­но. Пос­та­ве­те тежест отго­ре оста­ве­те да прес­тои една нощ.

Стъпка 6: Ама наистина. Изчакайте да престои една нощ.

Да не би да си помис­лих­те, че се шегу­вам?

Стъпка 7: Закрепете към стената

Съжа­ля­вам, че сме­них кни­га­та, но исках да завър­ша този инс­т­рук­таж, дока­то лепи­ло­то съх­не. Изпол­з­вай­те голе­ми­те вин­то­ве, за да зак­ре­пи­те цяла­та щуро­тия на сте­на­та. И пър­во си наме­ре­те дюбе­ли.

Стъпка 8: Заредете с книги!

Пос­та­ве­те дос­та­тъч­но кни­ги отго­ре, за да скри­ят ско­ба­та (не като на тази сним­ка)

Стъпка 9: Забравете, че е там…

Оста­ве­те една кар­ти­на нак­ри­во, за да драз­ни­те Мон­ков­ци­те…
…и чакай­те да види­те изу­ме­ни­те физи­о­но­мии на при­я­те­ли­те си, кога­то забе­ле­жат кни­ги­те и не могат да си обяс­нят как е въз­мож­но това 🙂

Благодарности

Статията е преведена  от английски език.
Оригиналната статия е публикувана в Pinterest от потребителя dorxincandeland.

 

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *