Едноминутна симфония

Днес ще може­те да се пох­ва­ли­те, че сте изс­лу­ша­ли една цяла сим­фо­ния.
Наис­ти­на — само отде­ле­те 1 мину­та и 20 секун­ди. Тази трае точ­но тол­ко­ва.
Може би е най-крат­ка­та в све­та, но си е истин­с­ка:
Крат­ка сим­фо­ния във фа мажор за флей­та, два кла­ри­не­та, цигул­ки и вио­лон­че­ло от ита­ли­ан­с­кия опе­рен майс­тор
Саве­рио Мер­ка­дан­те (1795–1870)(И един, също кра­тък, комен­тар от мен):
След мелан­хо­ли­я­та на въве­де­ни­е­то в ре минор, тема­та, пъл­на с дух и енер­гия, събуж­да целия оркес­тър. Дър­ве­ни­те духо­ви се изди­гат, а струн­ни­те в кон­т­ра­пункт изг­раж­дат мело­ди­я­та, коя­то обе­ди­ня­ва всич­ки инс­т­ру­мен­ти в едно тяло. Звук на ярка кра­со­та: оли­цет­во­ре­ние на огне­ния дух на живо­та.
След това, след един пос­ле­ден проб­ля­сък, този дух, наси­тен с енер­гия, изб­лед­ня­ва в мина­ло­то.
Като живо­та.

НГ


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *