Небе, пълно със звезди

Кога­то ги пог­лед­не за пър­ви път, човек може би ще си каже:
„Гос­по­ди, интер­нет е щура­во мяс­то, щом тия „про­из­ве­де­ния“ може да са най-про­да­ва­ни­те в e-Bay ACEO кар­ти­ни (ACEO озна­ча­ва Artists Cards Editions and Originals, или худож­ни­ци, рису­ва­щи в раз­ме­ра „бейз­бол­на кар­тич­ка“). Но, кол­ко­то пове­че гле­даш рабо­ти­те на Бри­джит Вот (Bridget Voth), тол­ко­ва пове­че ти харес­ват. Прос­тич­ки сце­ни с това, кое­то тя оби­ча — мили живо­тин­ки сред при­ро­да­та. Star Filled Sky всъщ­ност е псев­до­ни­мът на Бри­джит Вот, а тя е худож­ни­кът с най-голе­ми про­даж­би в e-Bay.

За себе си тя каз­ва:

Аз съм само­ук худож­ник и рису­вам откак­то порас­нах дос­та­тъч­но, за да мога да дър­жа чет­ка. Раз­вам се, че живея в кра­си­вия щат Коло­ра­до и чес­то нами­рам вдъх­но­ве­ние в неща­та око­ло мен. Коне­те са част от моя живот от съв­сем ран­на въз­раст и оби­чам да ги рису­вам, но оби­чам да рису­вам и пти­ци, кот­ки, куче­та, дру­ги живот­ни, пей­за­жи и фан­тас­тич­ни сце­ни.
Изпол­з­вам раз­лич­ни тех­ни­ки, рису­вам с гваш, вод­ни бои, цвет­ни моли­ви, пас­те­ли и въг­лен. Реа­лиз­мът и сим­во­лиз­мът са люби­ми­те ми сти­ло­ве и чес­то ги ком­би­ни­рам в мои­те кар­ти­ни.“

Бри­джит има дори фен­с­т­ра­ни­ца във Фейс­бук. Под­дър­жа я неин почи­та­тел и стра­ни­ца­та има към 6000 вер­ни пос­ле­до­ва­те­ли.

А в e-Bay, къде­то се про­да­ват кар­ти­ни­те й, има хиля­ди комен­та­ри на твор­би­те й, като най-чес­то сре­ща­ни­те думи в тях са „прек­рас­но“, „оча­ро­ва­тел­но“ и „въз­хи­ти­тел­но“.

Чес­т­но каза­но, Бри­джит Вот ме изку­ша­ва отно­во да се опи­там да рису­вам и аз (няко­га се зани­ма­вах сери­оз­но с това). Без да ме инте­ре­су­ва как­во ще кажат кри­ти­ци­те.


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *