Три прекрасни дами и един професор…

Три прекрасни дами и един професор…

Освен това и крава… плюс бреза…

Какво ще се случи?

 

Елате и ще видите!

На 15.09.2016, в четвъртък, от 17:30 в Лапидариума.


Изда­тел­с­т­во “Фабер”, Реги­о­на­лен исто­ри­чес­ки музей — В. Тър­но­во и Народ­на биб­ли­о­те­ка “П.Р.Славейков”, 

 

Ви канят на сре­ща с

ХЕЛИ ЛАКСОНЕН

най-попу­ляр­на­та фин­лан­д­с­ка пое­те­са и една изк­лю­чи­тел­но инте­рес­на лич­ност

 

Ще може­те да си си пого­во­ри­те с нея, за да раз­бе­ре­те защо в роди­на­та си тя е със ста­тут на рок звез­да, защо сти­хос­бир­ки­те й се про­да­ват в тира­жи от 100 000, защо на пред­с­та­вя­ни­я­та й идват хиля­ди…

Ще може­те да си поис­ка­те автог­раф, да си купи­те кни­га­та й “Кра­ва и бре­за”, за коя­то ще ни раз­ка­жат проф. Иван Стан­ков и пре­во­дач­ка­та Роси­ца Цве­та­но­ва, а сти­хо­ве ще про­че­тат сама­та Хели и акт­ри­са­та Сил­вия Шеки­ло­ва.

Ще има музи­ка, вино и купон!

Очак­ва­ме Ви!

Ще е жал­ко, ако про­пус­не­те това…

poster-lapidarium

Гос­ту­ва­не­то на Хели Лак­со­нен е орга­ни­зи­ра­но с под­к­ре­па­та на

finnish-literature-exchange-12


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *