Чуде­сен дебю­тен албум на една автен­тич­на гру­па, коя­то е мно­го над прос­то автен­тич­но­то

Може би ви е инте­рес­но как пра­вим кори­ци­те на кни­ги­те, като поня­ко­га обе­ди­ня­ва­ме мно­го изоб­ра­же­ния, за да изпъл­ним иде­я­та на авто­ра или худож­ни­ка, ако той не рабо­ти с ком­пю­тър. Поня­ко­га е лес­но, поня­ко­га не е. Най-вече зара­ди нес­ход­с­т­ва­та в харак­те­ри­те и есте­ти­чес­ки­те кри­те­рии. Но сами­те изоб­ра­же­ния се обе­ди­ня­ват лес­но, за раз­ли­ка от хора­та. На тази…

Това са пос­лед­ни­те от пуб­ли­ку­ва­ни­те през декем­в­ри кни­ги. Оста­на­ли­те бяха пока­за­ни на фейс­бук стра­ни­ца­та на изда­тел­с­т­во­то. Ще се пос­та­ра­ем да пре­о­до­ле­ем изос­та­ва­не­то и да дава­ме пове­че и по-нав­­­ре­­­ме­н­­­на инфор­ма­ция за изда­ва­не­то. Но сами раз­би­ра­те, че отне­ма дос­та вре­ме и уси­лия, зато­ва молим за раз­би­ра­не. Пове­че Пове­че Пове­че Кате­го­рии Без кате­го­рия Забав­ле­ние Кни­ги Кул­ту­ра Search for:…

Това е най-изве­с­­­т­­­ни­­­ят кита­рен риф в пол­с­ка­та блус и рок музи­ка. Това е сигур­но и най-изве­с­­­т­­­на­­­та в Пол­ша блус рок песен.Не само зара­ди нае­лек­т­ри­зи­ра­що­то нача­ло, кое­то е като удар с чук.Не само зара­ди музи­ка­та — блус в чис­то със­то­я­ние, кате­го­рич­но и мета­фо­рич­но.А и зара­ди тек­с­та, зара­ди момен­та в кой­то е съз­да­де­на, и зара­ди сме­лост­та и…

Ако сте оста­на­ли без свет­ли­на, тази кни­га е за вас“. Купих кни­га­та зара­ди тези думи на зад­на­та й кори­ца. Пре­ди мал­ко я доче­тох и още не мога да спра да пла­ча, и ми е тол­ко­ва хуба­во и свет­ло, че нямам тър­пе­ние да спо­де­ля…“ Така започ­ва една пуб­ли­ка­ция в бло­га на пое­те­са­та Мария Доне­ва. Попад­нах на…

София е бли­зо 20 пъти по-голя­­­ма от Вели­ко Тър­но­во. В един и същи ден, в един и същи час има­ше един и същ опе­рен спек­та­къл и в два­та гра­да. “Набу­ко” от Вер­ди. Убе­ден съм, че съв­па­де­ни­е­то не е слу­чай­но.   В София режи­су­ра­та бе на прос­ло­вут режи­сьор, кой­то дъл­ги годи­ни пос­та­вя­ше опер­ни спек­так­ли на “Царе­вец”.…