Малък безплатен урок по Photoshop

Може би ви е инте­рес­но как пра­вим кори­ци­те на кни­ги­те, като поня­ко­га обе­ди­ня­ва­ме мно­го изоб­ра­же­ния, за да изпъл­ним иде­я­та на авто­ра или худож­ни­ка, ако той не рабо­ти с ком­пю­тър. Поня­ко­га е лес­но, поня­ко­га не е. Най-вече зара­ди нес­ход­с­т­ва­та в харак­те­ри­те и есте­ти­чес­ки­те кри­те­рии. Но сами­те изоб­ра­же­ния се обе­ди­ня­ват лес­но, за раз­ли­ка от хора­та. На тази кар­тин­ка е пока­за­но как.

Urok-PSH


Сла­га­те нов слой вър­ху пред­ход­ния и про­ме­ня­те начи­на, по кой­то се нала­га вър­ху този под него (от Layers /Mode — напр. Normal, Multiply и т.н.).

Може да про­ме­ня­те и проз­рач­ност­та (Opacity), как­то и да изре­же­те (като пред­ва­ри­тел­но избе­ре­те) или изт­ри­е­те излиш­но­то (с инс­т­ру­мен­та гума — Eraser (E), чия­то проз­рач­ност също може­те да про­ме­ня­те, как­то и раз­ме­ра и „твър­дост­та“ му с дес­ния бутон на миш­ка­та.

 

Ако има нещо, кое­то може да пол­з­ва­те от дол­ни­те сло­е­ве като селек­ция за изряз­ва­не, пол­з­вай­те го, спес­тя­ва мно­го вре­ме за съз­да­ва­не на нова селек­ция. Това ста­ва като при акти­вен слой, от кой­то тряб­ва да изряз­ва­те, натис­ка­те Ctrl и клик­ва­те с миш­ка­та този слой, кой­то ще ви слу­жи за селек­ция. Ако тряб­ва, може­те да обър­не­те селек­ци­я­та с ком­би­на­ци­я­та Ctrl-Shift-I. Нап­ри­мер, сла­га­те час­ти от пан­да­та над дива­на и иска­те да изчис­ти­те всич­ко от мечо­ка, кое­то изли­за извън гра­ни­ци­те на дива­на. Изби­ра­те слоя с пан­да­та и с натис­нат Ctrl щрак­ва­те вър­ху слоя на дива­на. Обръ­ща­те селек­ци­я­та с ком­би­на­ци­я­та Ctrl-Shift-I, натис­ка­те Del и гото­во — всич­ко, кое­то е извън очер­та­ни­я­та на дива­на, е изт­ри­то.

 

Плав­но изт­ри­ва­не, така че да се полу­чи пре­ли­ва­не, се пра­ви с помощ­та на мас­ка (изпол­з­вай­те режи­ма Quick Mask — той се включ­ва и изк­люч­ва с кла­ви­ша Q). След като вклю­чи­те режи­ма, изпол­з­ва­те чет­ка или гра­ди­ент, за да опре­де­ли­те кои час­ти от кар­тин­ка­та ще се три­ят. Те се оцве­тя­ват в чер­ве­но. Кол­ко­то е по-плът­но чер­ве­но­то, тол­ко­ва пове­че от изоб­ра­же­ни­е­то ще се изт­рие. Като отбе­ле­жи­те как­во ще се трие, изли­за­те от режи­ма с Q и отно­во с Del изт­ри­ва­те.

 

И така, дока­то смет­не­те, че сте стру­па­ли дос­та­тъч­но изоб­ра­же­ния на едно мяс­то.

 

След това при­ла­га­те ефек­ти, къде­то смет­не­те, че е необ­хо­ди­мо (сен­ки, оре­о­ли, доба­вя­те свет­ли­на и т.н.) пра­ви­те цве­то­ви корек­ции и сте гото­ви.

 

Видях­те ли, че е лес­но?


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *