Здравейте!

Това е бло­гът на Фабер.
Тук ще помес­т­ва­ме раз­лич­ни инте­рес­ни (надя­ва­ме се) неща, нови­ни, нещо пове­че за кни­ги­те, кои­то изда­тел­с­т­во Фабер изда­ва, а и за дру­ги инте­рес­ни кни­ги и съби­тия.
Фейс­бук е хуба­во мяс­то, но не е удоб­но за пуб­ли­ку­ва­не на по-голе­ми тек­с­то­ве, ето защо ще под­дър­жа­ме този блог.
Така че, раз­г­леж­дай­те и се забав­ля­вай­те. Ако иска­те, комен­ти­рай­те или питай­те, с удо­вол­с­т­вие ще ви ще отго­во­рим.

Бъде­те здра­ви и до ско­ро!

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *