Те ей сега ще дойдат тук (но май си отидоха завинаги)

Това е най-извес­т­ни­ят кита­рен риф в пол­с­ка­та блус и рок музи­ка.
Това е сигур­но и най-извес­т­на­та в Пол­ша блус рок песен.
Не само зара­ди нае­лек­т­ри­зи­ра­що­то нача­ло, кое­то е като удар с чук.
Не само зара­ди музи­ка­та — блус в чис­то със­то­я­ние, кате­го­рич­но и мета­фо­рич­но.
А и зара­ди тек­с­та, зара­ди момен­та в кой­то е съз­да­де­на, и зара­ди сме­лост­та и пози­ци­я­та на музи­кан­ти­те, кои­то са я съз­да­ли — гру­па Breakout (име­то също гово­ри мно­го). Осно­ва­тел и водач на гру­па­та е кита­рис­тът Таде­уш Нале­па.

1

Ето и тек­с­та на песен­та в един ама­тьор­с­ки приб­ли­зи­те­лен пре­вод:

Jak ładnie ci w tej sukni
         oni zaraz przyjdą tu
jak ładnie ci w tej sukni
        oni zaraz wezmą mnie
lubiłaś światło świecy
        będziesz miała świece dwie

na pewno masz mi za złe
        że ten właśnie wziąłem nóż
na pewno masz mi za złe
        oni zaraz przyjdą tu
wiem nóż ten był do chleba
        oni zaraz wezmą mnie

nie powiesz ani słowa
        oni zaraz przyjdą tu
nie powiesz ani słowa
        oni zaraz wezmą mnie
wiem nóż ten był do chleba
         już nie będziesz zdradzać mnie

Кол­ко доб­ре ти стои тази рок­ля
         Те ей сега ще дой­дат тук
Кол­ко доб­ре ти стои тази рок­ля
         Те ей сега ще ме отве­дат
Оби­ча­ше свет­ли­на­та на све­щи­те
         Е, сега ще си имаш две све­щи.

Сигур­но ми се сър­диш,
         че взех точ­но този нож
Сигур­но ми се сър­диш
         Те ей сега ще дой­дат тук
Знам, този нож беше за хляб
         Те ей сега ще ме взе­мат

Не каз­ваш нито дума
         Те ей сега ще дой­дат тук
Не каз­ваш нито дума
         Те ей сега ще ме отве­дат
 Знам, този нож беше за хляб
         Вече няма да ме мамиш

Този кош­ма­рен текст (по мне­ни­е­то на иде­о­ло­ги­чес­ки­те работ­ни­ци от пар­ти­я­та) на всич­ко­то отго­ре бил изпъл­ня­ван в остър хар­д­рок стил. И намек­ва за явле­ния, типич­ни за заг­ни­ва­щия Запад. Не може то да има таки­ва неща (изне­ве­ри, убийс­т­ва) в щас­т­ли­ва­та Пол­с­ка Народ­на Репуб­ли­ка.
Не раз­би­рам от пси­хо­ло­гия, но си мис­ля, че авто­рът е пре­дал само с някол­ко думи и пси­хо­ло­ги­чес­ка­та кар­ти­на и със­то­я­ни­е­то на чове­ка, извър­шил нещо, кое­то още не осъз­на­ва напъл­но.

Гово­рим за седем­де­сет­те годи­ни на 20. век.
Хай­де сега, дай­те ми бъл­гар­с­ко съот­вет­с­т­вие (не заб­ра­вям Джен­де­ма, ама…).

Breakout e осно­ва­на през 1968 г. в гр. Жешув.
Пър­ви­те чле­но­ве на гру­па­та са: Таде­уш Нале­па (кита­ра, хар­мо­ни­ка, вока­ли), Мира Куба­син­с­ка (вока­ли), Януш Зелин­с­ки (бас кита­ра), Кшиш­тоф Длу­тов­с­ки (орган) и Джо­у­зеф Хай­даш (бара­ба­ни).

От само­то нача­ло гру­па­та не е оби­ча­на от влас­ти­те, но е оби­ча­на от пуб­ли­ка­та.
Стра­хот­ни­ят звук, стра­хот­ни­те тек­с­то­ве и невиж­да­ни­ят в народ­на Пол­ша сце­ни­чен вид я прев­ръ­щат в една от най-важ­ни­те пол­с­ки рок бан­ди.

През 1970 г., гру­па­та е напад­на­та маси­ра­но от меди­и­те и услуж­ли­ви музи­кал­ни жур­на­лис­ти за про­за­пад­на­та си музи­ка и дъл­ги­те коси. Нак­рая това води до пъл­на заб­ра­на за поя­ва­та им по ради­о­то и теле­ви­зи­я­та.
Меж­дув­ре­мен­но, гру­па­та започ­ва да гас­т­ро­ли­ра в СССР, къде­то зара­ди име­то, зву­ка, и вида й Breakout е въз­п­ри­е­ма­на като аме­ри­кан­с­ка бан­да.
Сти­га се дотам, че сту­ден­ти­те и уче­ни­ци­те в Хар­ков нап­ри­мер са пре­дуп­ре­де­ни, че ще бъдат изк­лю­че­ни, ако при­със­т­ват на кон­цер­та на Breakout. Въп­ре­ки таки­ва сан­к­ции, на кон­цер­ти­те на гру­па­та се сти­чат невиж­да­ни тъл­пи.

Сла­ва богу, тези вре­ме­на отдав­на си зами­на­ха. Надя­вам се, зави­на­ги.

Лошо­то е, че си зами­на и Таде­уш Нале­па. Зави­на­ги.

Но тази песен оста­на и е по-жива от вся­ко­га. Ако напи­ше­те име­то й в YouTube, ще я види­те във вся­как­ви сти­ло­ве и аран­жи­мен­ти. Изпъл­ня­ват я музи­кан­ти от вся­ка­къв вид, въз­раст и кали­бър. За илюс­т­ра­ция — ето три кли­па — на гру­па­та Homo Twist с Мачей Мален­чук — една от голе­ми­те пол­с­ки звез­ди в момен­та; на стра­хот­ния, не — на стра­хо­ви­тия кита­рист Анджей Новак, как­то и на гим­на­зи­ал­на­та бан­да Амне­зия. (Тия мла­де­жи опре­де­ле­но не стра­дат от така­ва).

Nice, а?

Homo Twist с Мачей Маленчук

Анджей Новак

Amnezja


Архив

Спо­де­ле­те с при­я­тел:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *