Получете повече


Една от най-полезните книги,
които ще прочетете през живота си,
според AMAZON

КУПЕТЕ СИ КНИГАТА

Мисли различно

 

С пос­лед­ни сили доти­чах­ме до тер­ми­на­ла за поле­та ни към Париж. Само­ле­тът все още бе там, но вра­ти­те бяха зат­во­ре­ни. Стю­ар­де­си­те спо­кой­но си под­реж­да­ха биле­ти­те. Ръка­вът меж­ду тер­ми­на­ла и вра­та­та на само­ле­та вече бе приб­ран.
    – Ние сме за този полет – казах аз задъ­ха­но.
    – Съжа­ля­вам – бе отго­во­рът. – Кач­ва­не­то прик­лю­чи.
    – Но връз­ка­та ни кац­на пре­ди 10 мину­ти. Обе­ща­ха, че ще се оба­дят да ни изча­ка­те.
    – Съжа­ля­вам, никой не може да се кач­ва след зат­ва­ря­не­то на вра­ти­те.

    Запъ­тих­ме се с при­я­те­ля ми към про­зор­ци­те, като не можех­ме да повяр­ва­ме, че това се случ­ва в дейс­т­ви­тел­ност. Почив­ка­та ни оти­ва­ше по дяво­ли­те. Само­ле­тът бе пред очи­те ни. Слън­це­то бе заляз­ло и све­де­ни­те лица на пило­ти­те в каби­на­та бяха оза­ре­ни от свет­ли­ни­те на кон­т­рол­ни­те пане­ли пред тях. Воят на дви­га­те­ли­те се заси­ли, а на пис­та­та изле­зе чове­кът със све­те­щи­те пал­ки.
    Замис­лих се за някол­ко секун­ди, след кое­то пове­дох при­я­те­ля ми към цен­т­рал­ния про­зо­рец, точ­но сре­щу пилот­с­ка­та каби­на. Зас­та­нах­ме непод­виж­но и с цяло­то си същес­т­во се фоку­си­рах вър­ху пило­ти­те, като се надя­вах да уло­вя пог­ле­да на няко­го от тях.

    Един от пило­ти­те пог­лед­на наго­ре. Видя отча­я­ни­е­то ни зад стък­ло­то. Гле­дах го умо­ли­тел­но и отча­я­но. Оста­вих чан­ти­те да се изх­лу­зят от ръце­те ми и да пад­нат на пода. Сто­ях­ме така сякаш цяла веч­ност. Нак­рая уст­ни­те му се раз­мър­да­ха и вто­ри­ят пилот също вдиг­на очи. Уло­вих пог­ле­да му и той ким­на.
    Дви­га­те­ли­те нама­ли­ха обо­ро­ти и чух­ме звън на теле­фон.
    Стю­ар­де­са­та на вра­та­та се обър­на към нас с невяр­ва­щи очи.
    – Граб­вай­те си неща­та! Пило­тът каза да ви пус­нем!
    Вакан­ци­я­та ни бе спа­се­на. Пре­гър­нах­ме се с при­я­те­ля ми, граб­нах­ме чан­ти­те, пома­хах­ме на пило­ти­те през про­зо­ре­ца и се втур­нах­ме към само­ле­та.

- Райън Чен, Wharton Business School, випуск 2001 годи­на

***

Гор­на­та исто­рия, раз­ка­за­на от една учас­т­нич­ка в гру­па­та ми, е ярък при­мер за воде­не на пре­го­во­ри. При това невер­бал­ни. Те са били про­ве­де­ни съв­сем съз­на­тел­но, струк­ту­ри­ра­но и мно­го ефек­тив­но. Изпол­з­ва­ни са шест инс­т­ру­мен­та, кои­то аз пре­по­да­вам и кои­то са поч­ти неви­ди­ми за окол­ни­те.
Кои са те?
Пър­во – не се под­да­вай­те на емо­ци­и­те. Емо­ци­я­та про­ва­ля пре­го­во­ри­те. Оста­не­те спо­кой­ни.
Вто­ро – под­гот­ве­те се, пък било то и само за пет секун­ди. Събе­ре­те си мис­ли­те.
Тре­то – раз­бе­ре­те кой взи­ма реше­ни­я­та. В този слу­чай това е бил пило­тът. Не е тряб­ва­ло да се губи нито секун­да със стю­ар­де­са­та на вхо­да. Тя не може да про­ме­ни фир­ме­на­та поли­ти­ка.
Чет­вър­то – със­ре­до­то­че­те се вър­ху цели­те си, а не кой крив, кой прав. Няма зна­че­ние дали пре­диш­ни­ят ви полет е закъс­нял, нито дали са се оба­ди­ли да ви изча­кат. Цел­та е била да се качи­те на поле­та за Париж.
Пето – осъ­щес­т­ве­те кон­такт. Хора­та са (поч­ти вина­ги) най-важ­но­то нещо по вре­ме на пре­го­во­ри.
Шес­то – осъз­най­те и приз­най­те власт­та на отс­рещ­на­та стра­на. Нап­ра­ви­те ли го, в мно­го слу­чаи тя ще я изпол­з­ва, за да ви помог­не да пос­тиг­не­те цели­те си.
Чес­то това са мно­го тън­ки нюан­си в ситу­а­ци­я­та. Но те не са магия, а реал­ност, и са помог­на­ли на два­ма­та мла­де­жи по начин, кой­то те ще запом­нят за цял живот. Ден след ден те пома­гат в пре­го­во­ри­те на всич­ки, кои­то са ги нау­чи­ли от уро­ци­те ми. От започ­ва­не на рабо­та до полу­ча­ва­не на пови­ше­ние, от изг­лаж­да­не на кон­ф­лик­ти с деца­та до изг­лаж­да­не на кон­ф­лик­ти с коле­ги­те, начи­ни­те за воде­не на пре­го­во­ри, изу­ча­ва­ни при нас, са помог­на­ли на десет­ки хиля­ди хора да пос­тиг­нат нещо пове­че и да кон­т­ро­ли­рат по-доб­ре живо­та си.

(Из кни­га­та “Полу­че­те пове­че”)

Какво казват за книгата:

Аз разчитам на инструментите за преговори на Стюарт Даймънд всеки ден!

Кристиан Ернандес, Началник отдел “Международно развитие”,
Facebook

 

Практична, високоефективна и може да се приложи в практиката веднага.

Юън Уитенберг, Началник отдел Глобално Развитие,

 

Проф. Даймънд насърчава жените да използват това, което ги отличава от мъжете, като свое предимство при преговорите — това дава сила и възможности.

Амбър Ахмад, Изпълнителен директор, бивш вицепрезидент,
Goldman Sachs

 

Безценна книга. Помага ми да постигна целите си на терена, в офиса, а дори и вкъщи с моите деца.

Антъни Ното, Главен финансов директор,
Национална футболна лига (NFL)

 

Кни­га­та се рад­ва на огро­мен успех по целия свят, пре­ве­де­на е на всич­ки зна­чи­ми ези­ци.

 

Никой не може да си поз­во­ли да я про­пус­не. Тази кни­га може да про­ме­ни све­та“, каз­ва Крейг Сил­вър­ман, инвес­ти­ци­о­нен кон­сул­тант от Лонг Айлънд, Ню Йорк.


Кни­га­та пред­ла­га набор от стра­те­гии, пове­ден­чес­ки моде­ли и пох­ва­ти, кои­то да про­ме­нят начи­на, по кой­то виж­да­те човеш­ки­те вза­и­мо­от­но­ше­ния. Напи­са­но­то тук е мно­го по-раз­лич­но от всич­ко, кое­то сте чели или учи­ли за пре­го­во­ри­те. Това са мето­ди, кои­то се опи­рат на пси­хо­ло­ги­я­та, а не на стра­те­гии от типа „все­ки пече­ли“ или „един пече­ли, друг губи“. Те не зави­сят от това дали някой е неп­рек­ло­нен или подат­лив пре­го­ва­рящ. Те не зави­сят от логи­ка­та в све­та или от това кой раз­по­ла­га с пове­че власт, или от зау­че­ни фра­зи, кои­то карат пре­го­во­ри­те да изг­леж­дат стран­ни и невъз­мож­ни. За раз­ли­ка от всич­ко това, напи­са­но­то в кни­га­та раз­чи­та на начи­на, по кой­то хора­та въз­п­ри­е­мат, мис­лят, чув­с­т­ват и живе­ят в истин­с­кия свят. И то ще помог­не на все­ки да пос­тиг­не това, кое­то пред­ла­га тази кни­га: нещо пове­че.

 

ПРОМЕНЕТЕ ЖИВОТА СИ

 

Чес­то чувам от уче­ни­ци­те си, че кур­сът е про­ме­нил живо­та им. Има мно­го пол­зи от уме­ни­е­то да се водят пре­го­во­ри – само­чув­с­т­ви­е­то се пови­ша­ва, човек обръ­ща вни­ма­ние вър­ху детай­ли­те, кога­то е изп­ра­вен пред проб­лем, кон­т­ро­лът вър­ху соб­с­т­ве­ния живот е по-добър, пари­те се уве­ли­ча­ват, спо­койс­т­ви­е­то рас­те.

 

Пол­за­та от този курс е неиз­ме­ри­ма – каз­ва Евън Кла­ар, мени­джър на инвес­ти­ци­о­нен фонд в Ню Йорк. – Сякаш имам ключ за вся­ка клю­чал­ка. Не само в рабо­та­та, но и в лич­ния живот и вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та.“

 


СТЮАРТ ДАЙМЪНД е обу­ча­вал и кон­сул­ти­рал в област­та на воде­не на пре­го­во­ри как­то кор­по­ра­тив­ни, така и пра­ви­тел­с­т­ве­ни ръко­во­ди­те­ли от над 40 дър­жа­ви. Пре­по­да­ва в учи­ли­ще „Wharton“, счи­та­но за най-доб­ро­то учеб­но заве­де­ние за биз­нес кад­ри, къде­то кур­сът му е най-попу­ляр­ни­ят сред сту­ден­ти­те от 17 годи­ни насам.

Пре­по­да­вал е и в Колум­бийс­кия уни­вер­си­тет, Уни­вер­си­те­та на Ню Йорк, Уни­вер­си­те­та на Южна Каро­ли­на, Бър­к­ли, Окс­форд и „Penn“. Завър­шил е „Пра­во“ в Хар­вард и „Биз­нес адми­нис­т­ра­ция“ в „Wharton“, бивш дирек­тор на про­ект „Воде­не на пре­го­во­ри“ в Хар­вард. Носи­тел на мно­жес­т­во наг­ра­ди за пре­по­да­ва­те­ли.

Дай­мънд съвет­ва ком­па­нии и пра­ви­тел­с­т­ва как да про­веж­дат по-ефек­тив­но пре­го­во­ри, и при­те­жа­ва соб­с­т­вен биз­нес в някол­ко дър­жа­ви – ави­о­ком­па­нии, фир­ми за меди­цин­с­ки услу­ги, за финан­со­во пос­ред­ни­чес­т­во и др. Съвет­ва и обу­ча­ва адво­ка­ти, мени­джъ­ри и ръко­вод­ни кад­ри на поло­ви­на­та ком­па­нии в спи­съ­ка на „Global 100“ и чет­върт от тези в „Global 500“. Сред кли­ен­ти­те му са „JPMorgan Chase“, „Citibank“, „General Electric“, „Johnson & Johnson“, „Google“, „Yahoo!“, „Merck“, „Microsoft“, „BASF“, „Prudential“, Све­тов­на­та бан­ка, пра­ви­тел­с­т­во­то на Колум­бия, китайс­ка неф­топ­ре­ра­бот­ва­тел­на ком­па­ния на стой­ност 16 мили­ар­да дола­ра, рус­ка раз­п­рос­т­ра­ни­тел­с­ка мре­жа на стой­ност 4 мили­ар­да дола­ра, укра­ин­с­ки уче­ни, южно­аф­ри­кан­с­ки пред­п­ри­е­ма­чи и фар­ма­цев­тич­ни ком­па­нии от Близ­кия изток.

Давал е кон­сул­та­ции и в рам­ки­те на ООН. Вед­нъж успял да убе­ди 3 000 боли­вийс­ки фер­ме­ри да се отка­жат от отг­леж­да­не­то на кока и да пре­ми­нат на бана­ни, кои­то да изна­сят за Аржен­ти­на. През 2008 годи­на спо­ма­га за със­та­вя­не­то на про­цес, чрез кой­то Гил­ди­я­та на сце­на­рис­ти­те да уре­ди спо­ра си с холи­вуд­с­ки­те сту­диа. Наред с това е учил и роди­те­ли как да нака­рат деца­та си да си лег­нат нав­ре­ме и да си мият зъби­те.

В по-ран­ни­те си годи­ни Дай­мънд е жур­на­лист в „New York Times“, къде­то пече­ли наг­ра­да­та „Пули­цър“ в екип, раз­с­лед­ващ катас­т­ро­фа­та на совал­ка­та „Чалин­джър“ през 1986 годи­на. Пре­ди нас­то­я­ща­та е издал две кни­ги, има два доку­мен­тал­ни фил­ма и над 2000 ста­тии за вес­т­ни­ци и спи­са­ния.

Пове­че инфор­ма­ция може­те да наме­ри­те на www.gettingmore.com.

КУПЕТЕ СИ ТАЗИ КНИГА


Архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *